Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Renta rodzinna a umowa o pracę

Autor: Joanna Jasińska

Dodano: 9 lutego 2011
Pytanie:  W grudniu 2010 r. przyznano pracownicy rentę rodzinną z wyrównaniem od 1 października 2010 r. Od 1 grudnia 2010 r. do 12 stycznia 2011 r. pracownica przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 13 stycznia 2011 r. prawdopodobnie będzie miała zwolnienie lekarskie. Czy po przyznaniu renty rodzinnej należy z pracownicą rozwiązać umowę o pracę? Czy otrzymując rentę rodzinną będzie przysługiwało jej wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy.
Odpowiedź: 

Z pracownikiem, któremu przyznano rentę rodzinną nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę. Wysokość renty rodzinnej może natomiast ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku przekroczenia przez osobę, która ma przyznane prawo do renty rodzinnej, określonego pułapu przychodów (art. 103-106 stawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Jeżeli przychód z działalności zarobkowej jest niższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, ZUS wypłaca rentę rodzinną w pełnej wysokości. Świadczenie podlega zmniejszeniu wówczas, gdy osiągany przychód przekracza 70 proc., ale jest niższy od 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zmniejszenie równe jest kwocie przekroczenia pierwszego progu zarobkowego, ale nie może być wyższe niż maksymalna kwota zmniejszenia ustalona dla renty w danym okresie. Nie ulega zawieszeniu renta, jeżeli jest pobierana przez kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn po 65 roku życia.

Osoba, która ma przyznane prawo do renty rodzinnej i jednocześnie jest zatrudniona na umowę o pracę, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą ma także prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się (art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana chorobą powstała w czasie trwania tytułu ubezpieczenia chorobowego (w okresie trwania stosunku pracy) od pierwszego do trzydziestego trzeciego dnia niezdolności do pracy, pracownikowi jest wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe. Od trzydziestego trzeciego dnia niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej wypłacany jest zasiłek chorobowy z ZUS.

Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia wynagrodzenie chorobowe wypłaca się przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy. Po tym czasie pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS.

Tekst opublikowany: 

31 stycznia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel