Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wliczy się do stażu ubezpieczeniowego rencisty ubiegającego się emeryturę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 30 lipca 2008
Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą i przebywam na rencie. Opłacam z tytułu działalności gospodarczej obowiązkowe składki na ZUS. Otrzymuje zwrot składek z PFRON. Czy ten okres prowadzenia działalności gospodarczej będzie wliczany do stażu emerytalnego?
Odpowiedź: 

Okresami składkowymi są przede wszystkim okresy ubezpieczenia. Okresami ubezpieczenia są natomiast okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Okoliczność, którą Pan podał, a mianowicie - iż PFRON zwraca Panu równowartość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - nie zmienia Pana statusu jako osoby opłacającej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacone przez Pana składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są ewidencjonowane na Pana indywidualnym koncie prowadzonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z uwagi na to, iż z przedstawionego pytania nie wynika, kiedy Pan nabędzie uprawnienia emerytalne, wobec tego dodatkowo wyjaśniam, iż przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz.353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) różnicują warunki nabywania prawa do emerytury - ze względu na kryterium daty urodzenia ubezpieczonych.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nabywają uprawnienia do emerytury na innych warunkach niż osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przy tym także zróżnicowane są zasady ustalania wysokości emerytury.

Osobom urodzonym przed 1949 r.przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury uwzględniany jest tzw. przebyty staż ubezpieczeniowy. Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego uwzględniane są okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe. Okresy składkowe wymienione są w art. 6 ustawy emerytalnej - to przede wszystkimokresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także inne okresy ustalone przepisami, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Okresy nieskładkowe wymienione są w art. 7 ustawy emerytalnej - są to okresy występujące w okresie aktywności zawodowej, za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie z przyczyn obiektywnych, np. z powodu choroby ubezpieczonego, a w tym okresie ubezpieczony pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłek chorobowy.

Jeżeli Pan mieści się w grupie wiekowej ubezpieczonych urodzonych przed 1949 r. - to przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości zostaną uwzględnione okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.będą nabywały prawo do emerytury bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego. Emerytura będzie przysługiwała po ukończeniu 60 lat przez kobietę, 65 lat przez mężczyznę. Osobom urodzonym po 1948 r. emerytura będzie ustalana od kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz od zwaloryzowanej kwoty kapitału początkowego, jeżeli ubezpieczony posiada okresy składkowe i nieskładkowe przebyte przed 1999 r.

Zaznaczyć należy, iż w odniesieniu do osób urodzonych po 1948 r. okres ubezpieczenia może mieć jednak wpływ na wysokość emerytury. Gdyby emerytura z ZUS oraz z OFE łącznie była niższa niż kwota emerytury najniższej, to uzupełnienie do kwoty emerytury najniższej będzie przysługiwało tym ubezpieczonym, którzy udowodnią łączny okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiety, a 25 lat w przypadku mężczyzny. Z tym, że okresy nieskładkowe podlegają ograniczeniu do 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Tekst opublikowany: 

30 lipca 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel