ochrona danych osobowych

Jakie informacje zawrzeć w klauzuli informacyjnej stosowanej w zakresie ochrony danych osobowych według RODO

Pytanie:  Jako biuro rachunkowe podpisaliśmy z naszymi klientami umowy o powierzenie danych osobowych. Obecnie wielu klientów pyta nas o umowę na poziomie pracodawca – pracownik. Czy nasi klienci jako pracodawcy muszą mieć podpisane jakieś klauzule z pracownikami? Nawet jeśli nie to czy mogą? Mam taki wzór, który chciałbym z Państwem omówić, czy jest prawidłowy. Poniżej klauzula: Klauzula informacyjna stosowana w zakresie ochrony danych osobowych według RODO. Informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……… z siedzibą w ……… przy ul. ………, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest ………, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeniu w ZUS i będą udostępniane jedynie dla Biura Rachunkowego .................................., 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ………, 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ……… W związku z tym moje pytania. Czy ten wzór jest prawidłowy? Czy w punkcie 2 zawsze musi być inspektor, jeśli takiego u pracodawcy nie ma? Czy w punkcie 3 jeszcze powinniśmy coś wskazać? Co jest podstawą prawną dla punktu 4 – Kodeks pracy? Czy mogę prosić o wyjaśnienia tych żądań z punktu 6? Czy w punkcie 8 wpisać – przechowywane przez 30 lat czy już 10? Czy coś jeszcze dopisać?
wiper-pixel