Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Ubytki naturalne towarów i zaliczenie ich wartości w koszty księgowe i podatkowe

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 25 marca 2011
Pytanie:  Jesteśmy firmą handlową i sprzedajemy artykuły papiernicze. W ciągu roku chcielibyśmy zlikwidować towar, który nie nadaje się do odsprzedaży np. w związku z przeterminowaniem towaru, wyschnięciem tuszy, farb itp. Czy możemy takie zdarzenia zakwalifikować do ubytków naturalnych i wartości takiego towaru odnieść w koszty zarówno księgowe, jak i podatkowe?
Odpowiedź: 

Poniżej komentarz zarówno w zakresie traktowania zdarzeń opisanych w pytaniu pod względem podatkowym, jak i księgowym.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W przepisach regulujących podatek dochodowy od osób fizycznych brak jest regulacji, która wprost wykluczałaby możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na nabycie towarów, które następnie - na skutek ich uszkodzenia, zepsucia czy upływu terminu ważności nie mogą być skutecznie zbyte. Nie oznacza to jednak, że w każdym wypadku wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie będzie to np. możliwe, jeśli wspólnicy nie będą potrafili udowodnić, że towary były przechowywane w odpowiednich warunkach czy w inny sposób nie przyczynili się do powstania straty w postaci przeterminowania towarów.

Jeśli wspólnicy potrafią wykazać, że uszkodzenie towarów nastąpiło bez ich winy, to wydatki poniesione w związku z nabyciem takich towarów mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej: updof - art. 22 ust. 1 updof.
Z pytania wynika, że wspólnicy spółki jawnej prowadzą księgi rachunkowe, a wydatki na zakup przeterminowanych towarów handlowych, o którym mowa w pytaniu należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich prowadzonej działalności. Przypominam, więc że stosownie do art. 22 ust. 5 updof, co do zasady u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Zatem zgodnie z tym przepisem towar handlowy zaliczany jest w ciężar kosztów w momencie jego sprzedaży, a nie w momencie zakupu, co oznacza, że wspólnicy nie zaliczyli wydatków na zakup towarów, o których mowa w pytaniu do kosztów uzyskania przychodów i dopiero w momencie fizycznej likwidacji towarów handlowych, możliwe jest zaliczenie ich wartości w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeśli wspólnicy potrafią wykazać, że uszkodzenie towarów nastąpiło bez ich winy.

W zakresie rachunkowości

Zasada ostrożności wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy  z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, nakazuje dokonywać odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Jeśli towary handlowe utraciły swą przydatność (z punktu widzenia rachunkowości nie ma znaczenia przyczyna), to należy dokonać odpisu w Pozostałe koszty operacyjne.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 uor należy wartość nieprzydatnych towarów wyksięgować zapisem:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne
  • Ma Towary
Tekst opublikowany: 

25 marca 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel