Remont dzierżawionego środka trwałego

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 18 października 2013
Pytanie:  Spółka dzierżawi środek trwały od innej Spółki. W danym roku xxxx dzierżawiony środek trwały uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku wybuchu i pożaru. Umowa dzierżawy zobowiązuje dzierżawcę (Spółkę) do oddania dzierżawionego środka trwałego w niepogorszonym stanie. Wobec powyższego, Spółka poniosła nakłady na odbudowę środka trwałego i przywrócenie pierwotnych wartości i walorów użytkowych. Spółka - nakłady na odbudowę częściowo zniszczonego środka trwałego, kwalifikuje na pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie Spółka zgłosiła szkodę do swojego ubezpieczyciela z tyt. zawartej polisy OC celem uzyskania odszkodowania (zwrotu poniesionych nakładów). Czy biorąc pod uwagę uregulowania MSR, Spółka prawidłowo kwalifikuje koszty poniesionych nakładów tj. w pozostałe koszty operacyjne? Czy tez powinna aktywować dość znaczący koszt odbudowy zniszczonego środka trwałego jako inwestycje w obcy środek trwały i odpisywać koszt jako amortyzację, a uzyskany ewentualny przychód z tyt. odszkodowania kwalifikować jako pozostałe przychody operacyjne? 
Odpowiedź: 

Koszty poniesionych nakładów w opisanej sytuacji są ewidentnie kosztem remontu środka trwałego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 31 uor przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właściciel.

Ewidencja kosztów w księgach jednostki powinna uwzględniać także art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z którym w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (zasada memoriału). Z kolei art. 6 ust. 2 uor stanowi, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (zasada współmierności).

Dokonując różnego rodzaju prac, np. w budynku, stanowiącym obcy środek trwały, podatnik musi ustalić, czy prace te mają charakter remontu, czy też powodują ulepszenie. Jeśli zakres prac wykonanych w budynku ma na celu jedynie jego remont, to wydatki takie zalicza się bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Pojęcie remontu nie jest zdefiniowane w prawie podatkowym. W celu kwalifikacji wykonanych prac w danym obiekcie można posiłkować się definicją przyjętą w ustawie o prawie budowlanym. W rozumieniu art. 3 pkt 8 pb, remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są więc działania podejmowane w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji (zużycia), których celem jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, niezwiększające jego wartości początkowej. W opisanej sytuacji mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Nakłady poczynione przez państwo służą przywróceniu pierwotnej postaci środka trwałego, zatem ewidentnie spełniają kryteria definicji remontu.

Dodatkowo mniemam, że środek trwały dzierżawiony przez państwa jest w ewidencji pozabilansowej. W takim przypadku są to ewidentne koszty remontu. Oczywiście otrzymane pieniądze z odszkodowania od ubezpieczyciela zaewidencjonujecie Państwo jako pozostałe przychody operacyjne.

W myśl art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Skutkiem podatkowym remontu jest to, że wydatek zaliczany jest bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel