Jak ująć w sprawozdaniu oraz w ewidencji księgowej niezapłacone w 2006 r. składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP?

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 28 maja 2007

Pytanie: Jak ująć w sprawozdaniu oraz w ewidencji księgowej niezapłacone w 2006 r. składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP? Składki te zostały opłacone w styczniu 2007 r. Prowadzę pełną księgowość i nie wiem, jak ująć te operacje na kontach księgowych. Na jakiej podstawie będę mogła odliczyć zapłacone składki w podatku dochodowym od osób prawnych, tak, aby wynikało to z ewidencji księgowej? - pyta przedsiębiorczymi z Gdyni.


Pytanie: Jak ująć w sprawozdaniu oraz w ewidencji księgowej niezapłacone w 2006 r. składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP? Składki te zostały opłacone w styczniu 2007 r. Prowadzę pełną księgowość i nie wiem, jak ująć te operacje na kontach księgowych. Na jakiej podstawie będę mogła odliczyć zapłacone składki w podatku dochodowym od osób prawnych, tak, aby wynikało to z ewidencji księgowej? - pyta przedsiębiorczymi z Gdyni.


Odpowiedź: Nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP wykaże Pani w pasywach bilansu jako zobowiązanie wobec ZUS, natomiast koszty powinna Pani ująć w kosztach działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat.

Ujęcie kosztów uzyskania przychodów w styczniu nastąpi pozabilansowo.

Naliczone w grudniu 2006 r. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą bilansowo zaliczone do kosztów grudnia 2006 r. Wynika to z zasady współmierności, nakazującej powiązanie przychodów i związanych z nimi kosztów w poszczególnych latach obrotowych (art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 76, poz. 691 ze zm., dalej: uor).

Prawo podatkowe uznaje składki ubezpieczeń społecznych, FP i FGŚP za koszty uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy zostaną rzeczywiście wpłacone na rachunek ZUS (art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop).

Składki są zazwyczaj opłacane w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczą. Dlatego na koniec roku obrotowego pojawiają się wątpliwości dotyczące ich ujęcia w ewidencji księgowej oraz w sprawozdaniu finansowym. Składki dotyczące grudnia powinny być uwzględnione w wyniku finansowym za 2006 r., mimo że ich rzeczywista zapłata nastąpiła w styczniu 2007.


W tej sytuacji można zaproponować następujące księgowanie:


Grudzień 2006 r.

  1. Naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na podstawie polecenia księgowania)

  2. Wn - 4 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w analityce: koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)
    Ma - 2 - Rozrachunki z ZUS

W bilansie wykazuje Pani zobowiązania wobec ZUS w pozycji B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe (wobec pozostałych jednostek), z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń”. Naliczone, ale jeszcze nieopłacone składki ZUS obciążające pracodawcę, będą ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji B.6. „Koszty działalności operacyjnej, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”(wariant porównawczy).

Styczeń 2007 r.

  1. Spłata zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek obciążających pracodawcę (wyciąg bankowy).

  2. Wn - 2 - Rozrachunki z ZUS
    Ma - 1 - Rachunki bankowe

Jak Pani zauważyła, przedstawione zapisy nie uwzględniają powiększenia kosztów uzyskania przychodów w styczniu br. Zmniejszenie podstawy opodatkowania następuje pozaksięgowo.

Zasady dokumentacji tego zapisu nie wynikają wprost z przepisów, dlatego może Pani opracować własny dokument, do którego warto dołączyć wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wpłaty.

Dodatkową ewidencję, wyłącznie na potrzeby kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, może Pani prowadzić pozabilansowo. Alternatywnym rozwiązaniem jest wcześniejsze przelanie pieniędzy do ZUS, na przykład 30 grudnia.


Podstawa prawna:
- art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 691 ze zm.),
- art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).


Autor: Stanisław Hońko, pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 30 marca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel