Zielone światło dla nowych regulacji w pracy zdalnej

Hubert Kowalski

Autor: Hubert Kowalski

Dodano: 22 października 2020
Praca zdalna zostanie doprecyzowana w Kodeksie pracy.

Znaczący wzrost liczby osób wykonujących pracę zdalną w Polsce doprowadził do szerokiej dyskusji publicznej na temat potrzeb jej uregulowania na poziomie prawnym. Mądrze skonstruowane regulacje mogą znacznie ułatwić wykonywanie pracy w tej formule dla obu stron. Istotne staje się szczegółowe doprecyzowanie praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników, co pomoże rozwiązywać ewentualne spory. Co szykuje ustawodawca i jakie będą konsekwencje zmian w zakresie pracy zdalnej?

Zapowiedzi nowych regulacji dotyczących pracy zdalnej

Na nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej pracodawcy czekali od dawna. Istotną zmianą będzie rezygnacja z pojęcia „telepracy” na rzecz szerszego pojęcia „pracy zdalnej”, które lepiej oddaję formę jej wykonywania, a co najważniejsze termin ten będzie spójny z innymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy.

Zgodnie z propozycją ministerstwa praca mogłaby być wykonywana całkowicie lub częściowo poza biurem pracodawcy, co więcej bez - stałego, określonego miejsca jej wykonywania. Mogłaby mieć zatem formę stałą lub incydentalną, w zależności od potrzeb stron. Projekt zakłada również specjalne przywileje rodziców dzieci do lat 3.

Pracodawca będzie zobligowany do zgody na pracę z domu, pod warunkiem możliwości jej wykonywania w formie zdalnej. Na odpowiedź po złożonym przez pracownika stosownym wniosku miałby trzy dni. Przepisy trafiają właśnie do Rady Dialogu Społecznego na dalsze konsultacje.

Zagrożenie niespójności

Oczywiście w projekcie znajdują się także zapisy, które w dalszym ciągu wymagają odpowiedniego doprecyzowania. Jednym z takich określeń jest kwestia zapewnienia po stronie pracownika odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Projektodawca nie wyjaśnia kryteriów dla tych określeń, co może budzić poważne wątpliwości, na przykład dotyczące udowodnienia przez pracownika, że takim lokalem dysponuje. Co więcej, w ustawie ma znajdować się sztywny katalog prac, dla których wykonywanie pracy zdalnej będzie niedopuszczalne.

Niewyjaśniony pozostaje problem ewidencji czasu pracy przez pracodawcę przy wykonywaniu pracy przez pracownika. Opisane kwestie wymagają dalszej analizy i dyskusji pomiędzy ustawodawcą a pracodawcami, tak by były jasne dla obu stron.

Konsekwencje nowych przepisów

Wprowadzenie regulacji, które będą przejrzyste, jest bardzo ważne zwłaszcza w obecnych warunkach, gdy - jak pokazują badania przeprowadzone w dużych polskich miastach - co piąty mieszkaniec pracuje zdalnie.

Należy pamiętać, że taka forma wykonywania pracy niesie poważne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Z jednej strony pracownik musi zadbać o rzetelnie wykonywanie swoich obowiązków uważając przy tym na zagrożenia, takie jak utrata balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, która to utrata często prowadzi do między innymi wypalenia zawodowego.

Natomiast z drugiej strony pracodawca powinien zadbać o odpowiednie mentalne wsparcie pracowników i zaufanie, że powierzone zadania będą wykonywane z należytą starannością. Miejmy nadzieję, że oczekiwane przepisy odpowiednio uregulują i ułatwią korzystanie z tej formuły wykonywania obowiązków dla obu stron. Czy faktycznie tak będzie, okaże się prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, gdy projekt ustawy trafi pod obrady w sejmie.

Hubert Kowalski

Autor: Hubert Kowalski

konsultant w Déhora Consultancy Group, holenderskiej firmie doradczej; odpowiada za realizację projektów mających na celu usprawnienie procesów planowania czasu pracy w różnych organizacjach
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel