Dodatkowy odpis na ZFŚS

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 25 sierpnia 2010
Pytanie:  W mojej firmie (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą), założyliśmy ZFŚS. Oprócz wpłat wynikających z ustawy chcemy wpłacić dodatkowo pieniądze pochodzące z wypracowanego zysku. Proszę o informację czy możemy tak zrobić? Czy taka wpłata może być kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Odpowiedź: 

Możecie Państwo dokonać dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków pochodzących z wypracowanego zysku, jednakże nie będzie on kosztem podatkowym, gdyż nie obciąża on kosztów działalności pracodawcy.

1. Z jakich środków tworzy się ZFŚS?

Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Środki funduszu stosownie do art. 7 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) dalej: ustawa o ZFŚS, mogą być dodatkowo zwiększane o:

  • wpływy z opłat od osób i jednostek organizacyjnych korzystających ze świadczeń socjalnych,
  • darowizny i zapisy, które mogą być dokonywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne,
  • odsetki od środków funduszu,
  • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
  • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
  • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
  • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
  • środki z zysku netto przekazane przez pracodawcę będącego podmiotem gospodarczym lub z nadwyżki bilansowej spółdzielni.
2. Odpisy ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów podmiotu, który tworzy fundusz, pod warunkiem, że …

Odpisy podstawowe, z których tworzony jest ZFŚS, podobnie jak jego zwiększenia stanowią koszty uzyskania przychodów podmiotu tworzącego fundusz, o ile w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy.

Możliwość zaliczania do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wspomnianych odpisów przewiduje art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS, a także art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Konieczne jest tu jednak faktyczne przelanie równowartości wyliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.

W rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS, koszty działalności pracodawcy obciążają odpisy i zwiększenia wymienione wyłącznie w art. 3-5 i 6a wspomnianej ustawy, a zatem m.in. odpisy podstawowe oraz te wynikające z układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania.

Niestety we wskazanych przepisach ustawy o ZFŚS nie wymieniono odpisu sfinansowanego z części zysku i dlatego nie można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Pracodawca może uwzględnić w swych kosztach uzyskania przychodów faktycznie uiszczoną na konto funduszu kwotę odpisu, nawet, jeśli jego wysokość została ustalona w kwocie wyższej niż wynikałoby to ze stawek ustawowych, jednakże warunkiem koniecznym do tego jest zawarcie odpowiednich zapisów zwiększających odpis w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.

Tekst opublikowany: 

19 sierpnia 2010 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel