Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zaświadczenie do ZUS o zatrudnieniu emeryta - jakie przychody się uwzględnia?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 16 lutego 2010
Pytanie:  W firmie, na stanowisku dyrektora z wynagrodzeniem 2.000 zł jest zatrudniony na umowę o pracę emeryt. Od otrzymywanego wynagrodzenia naliczane i odprowadzane są składki na ZUS. Ta sama osoba na podstawie podjętej przez Zgromadzenie Wspólników w kwietniu 2009 r. uchwały wspólników pełni funkcje prezesa zarządu i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 4.000 zł. Składek z tego tytułu nie opłacamy do ZUS. Jakie składniki wynagrodzenia wpisuję do corocznego zaświadczenia składanego do ZUS informującego o zatrudnianiu emeryta? Które ze składników wynagrodzenia są brane pod uwagę przez ZUS przy ewentualnym zmniejszeniu czy zawieszeniu emerytury?
Odpowiedź: 

W zaświadczeniu, które pracodawca składa w ZUS do końca lutego danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, należy uwzględnić przychody z tytułu stosunku pracy stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania w skład zarządu nie bierze się w tym przypadku pod uwagę.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, dalej ustawa o emeryturach i rentach z FUS) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przez emeryta, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby w Wojsku Polskim lub w tzw. służbach mundurowych (np. Policji), które przekraczają określony pułap. Za przychody mające wpływ na zawieszenie prawa do emerytury lub renty lub zmniejszenie tych świadczeń - stosownie do art. 104 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego została określona w art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że osoba będąca pracownikiem podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Natomiast osoba, która pełni obowiązki członka zarządu spółki prawa handlowego nie został wymieniona wśród osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Oznacza to, że osoba, która pełni funkcję członka zarządu tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania w skład zarządu spółki prawa handlowego (np. uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.), nie wykonuje działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nie dotyczy to rzecz jasna przypadku, gdy spółka prawa handlowego zawarła z członkiem zarządu umowę o pracę bądź umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu. W takim, bowiem przypadku członek zarządu podlega ubezpieczeniom społecznym, jako pracownika bądź zleceniobiorca.

Stąd też pracodawca sporządzając dla ZUS zawiadomienie o wysokości przychodu osiągniętego przez emeryta w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 127 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, powinien brać pod uwagę przychody z tytułu stosunku pracy stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Nie powinien natomiast w przedmiotowym zawiadomieniu uwzględniać przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania.

Tekst opublikowany: 

9 lutego 2010 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel