Świadczenie przedemerytalne dla 60-latka

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 4 sierpnia 2009
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika (urodzony 1 maja 1949 r.), który przepracował ponad 40 lat pracy. Czy osoba ta ma szansę na dzień dzisiejszy na jakiekolwiek świadczenie przedemerytalne, wcześniejszą emeryturę lub emeryturę ?
Odpowiedź: 

Przedstawione pytanie jest bardzo ogólne, wobec czego w odpowiedzi wskazuję warunki jakie powinny być spełnione aby osoba, o której mowa w pytaniu, ewentualnie mogła nabyć prawo do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.

Fakt pozostawania w zatrudnieniu uniemożliwia nabycie prawa do emerytury wcześniejszej lub emerytury pomostowej – gdyby pracownik nawet udowodnił okresy pracy w szczególnych warunkach lud w szczególnym charakterze, albo pracę o szczególnym charakterze.

Również nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego jest niemożliwe w przypadku pozostawania w zatrudnieniu.

1. Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., emerytura przysługuje:

1) bez względu na długość przebytych okresów ubezpieczenia, po osiągnięciu wieku: 60 lat przez kobietę oraz 65 lat przez mężczyznę,

2) w obniżonym wieku - osobom, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę zaliczaną do pracy w szczególnych warunki  lub w szczególnym  charakterze i  do dnia  31 grudnia 1998 r. posiadają 15 lat takiej pracy oraz łączny okres składkowy i nieskładkowy – 20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna, jeżeli rozwiążą umowę o pracę.

Ogólna definicja pracy w szczególnych warunkach - dla celów ustalenia uprawnień do emerytury osobom spełniającym warunki podane w pkt. 2 - zamieszczona  jest w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353  z późn. zm.- dalej ustawa emerytalna). Definicja ta określa, iż za pracowników zatrudnionych a w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

2. Emerytury pomostowe

Przypomnijmy, że od stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 237, poz. 1656). Przepisy tej ustawy ustanawiają nowy rodzaj emerytur, a mianowicie - emeryturę pomostową. Emerytura pomostowa może być przyznana ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 2009 r. i po 31 grudnia 2008 r.

Emerytura pomostowa przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. jeżeli spełnia następujące warunki:

- osiągnie wiek: kobieta 55 lat, mężczyznę 60 lat,

- udowodni co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

- ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej: kobieta 20 lat, mężczyzna  25 lat,

 - wykonywał prace po dniu 31 grudnia 2008 r. - na podstawie umowy o pracę - w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określone w ustawie o emeryturach pomostowych,

- wykonywał przed dniem 1 stycznia 2009 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - na podstawie umowy o pracę - określoną w przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 2009 r. dotyczących takiej pracy, jak też określoną w ustawie o emeryturach pomostowych,

- rozwiązał stosunek pracy.

Za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze uważa się pracownika wykonującego takie prace na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, z którymi została  rozwiązana   umowę o pracę z powodu:

- likwidacji zakładu pracy,

- likwidacji stanowiska z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych albo technologicznych lub

- niewypłacalności pracodawcy, albo

- w razie śmierci pracodawcy,

jeżeli przepracowały u tego pracodawcy minimum 6 miesięcy.

Oprócz powyższych wymogów mężczyzna  mógłby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek, jeżeli m.in. ma staż uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 40 lat.

Ustawa o świadczeniu przedemerytalnym określa dodatkowe warunki wymaganym do przyznania świadczenia  przedemerytalnego, a mianowicie osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niezwłocznie powinny zarejestrować się w urzędzie pracy i przez 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym okresie bezrobotny nie ma prawa odmówić - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia oferty pracy,  zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. 

Jeśli po upływie tego okresu - nadal pozostaje bezrobotnym - składa wniosek w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 – miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo w ciągu 14 dni – od ustania wykonywania pracy zarobkowej w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Termin 14 dni na zgłoszenie wniosku o świadczenie - nie podlega przywróceniu.
Podstawa prawna: 

- art. 24, art. 32, art.184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. nr 39, poz. 353 z późn.zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz.43 z późn. zm.),
- art. 4, art.49 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach  pomostowych (Dz. U. 237, poz. 1656),
- art.2 i art.7 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz.1252).

Tekst opublikowany: 

4 sierpnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel