Sprawdź, czy składniki za okresy chorobowe są oskładkowane

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 21 czerwca 2016

W firmie, którą rozliczasz pracownik ma zagwarantowane składniki płacowe przysługujące za okresy zasiłkowe? Jeżeli tak, upewnij się czy stanowią one podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych w części, która przypada na okres pobierania zasiłku.

Pracodawca ma prawo wypłacać pracownikom prowizje nawet w czasie ich choroby

Spółka wypłacająca pracownikom prowizje za sprzedaż - także w czasie ich niezdolności do pracy - powzięła wątpliwość, czy powinna te składniki wliczać do podstawy wymiaru składek społecznych, skoro nie uwzględnia ich w podstawie zasiłków chorobowych.

Prowizje za sprzedaż dla pracowników działu handlowego nie są pomniejszane za okresy niezdolności do pracy. Stanowią one przychody ze stosunku pracy. Są wypłacane mimo chorobowych nieobecności, o ile pracownik spełnił warunki do jej uzyskania, a zapis na ich temat znajduje się regulaminie wynagradzania.

Spełnienie warunków prowizyjnych nie wymaga stałej obecności pracownika w pracy. Może on osiągać cele w dłuższym okresie, a czasem w krótszym, jeśli wynegocjuje dobry kontrakt i nieobecności nie muszą mieć wpływu na uzyskanie prowizji i jej wysokość.

Spółka w piśmie do ZUS powołała § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236).

Przypomnijmy, że zgodnie z powyższym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Zdaniem pracodawcy fakty wynikające z opisanego stanu faktycznego przemawiają za zastosowaniem powołanego zwolnienia.

Po pierwsze, źródłem uprawnienia do prowizji jest regulamin wynagradzania.

Po drugie, z dotychczasowej praktyki wynika, że prowizje były pracownikom wypłacane w okresie pobierania zasiłków czy wynagrodzeń chorobowych, jeśli spełnili warunki prowizyjne.

Z jednej strony wymagana jest pewna aktywność by uzyskać prowizję, ale z drugiej w okresie pobierania świadczeń chorobowych pracownik zachowuje prawo do tego składnika.

Odpowiedź ZUS

ZUS uznał stanowisko pracodawcy za prawidłowe. Odpowiadając poinformował, że źródłem zaistnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie odpowiedniego tytułu do objęcia nimi.

Zatem, by rozpatrywać kwestię ustalania podstawy wymiaru składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń konieczny jest tytuł lub gdy przychód osiągany przez daną osobę pozostaje w bezpośrednim związku z tym tytułem.

W przypadku pracowników, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pozostałe ryzyka, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków

2) przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z przytoczonego przez wnioskodawcę przepisu § 2 ust. 1 pkt 24 tego rozporządzenia wynika, że przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w czasie pobierania wymienionych świadczeń związanych z niezdolnością do pracy są wyłączone z podstawy wymiaru składek tylko wtedy, gdy:

  • problematyka nabycia prawa do tych przychodów jest uregulowana w przepisach płacowych (np. regulaminie premiowania) i
  • jeżeli były one wypłacane za okresy otrzymywania zasiłków lub wynagrodzenia chorobowego.

Zatem, skoro prawo do przedmiotowej prowizji za sprzedaż przysługuje pracownikowi na podstawie regulaminu wynagradzania również w okresie pobierania świadczeń zasiłkowych i są one wypłacane za te okresy, to zwolnienie ma tu zastosowanie i stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.  

Interpretacja z 27 maja 2016 r. oddział ZUS w Gdańsku (DI/100000/43/451/2016)

Zapamiętaj!

  1. Jeśli pracownik ma w firmie zagwarantowane składniki płacowe przysługujące za okresy zasiłkowe, to nie stanowią one podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w części, która przypada na okres pobierania zasiłku.
  2. Warunek jest jednak taki, by prawo do tych składników za okresy nieobecności wynikało z wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel