Upewnij się, czy wypłacone pracownikowi odszkodowanie jest oskładkowane

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 8 czerwca 2016

Spółka, którą rozliczasz nie wypłaciła pracownikowi wszystkich należnych świadczeń ze stosunku pracy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, a pracownikowi należy wypłacić odszkodowanie na mocy ugody sądowej. Sprawdź, czy od wypłaconego odszkodowania musisz pobrać składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się spółka, która na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracownikiem była zobowiązana do wypłaty odszkodowania. Kwota odszkodowania została określona jako „stanowiąca zaspokojenie całości roszczeń z tytułu stosunku pracy za okres od lutego 2012 r. do września 2015 r.” i została oszacowana z uwzględnieniem „Przedsądowego wezwania do zapłaty”.

Na kwotę odszkodowania składało się wynagrodzenie postojowe oraz nagroda jubileuszowa wraz z odsetkami.

Spółka uznała, że kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym naliczyła i pobrała należne składki.

Pomimo tego, zwróciła się z wnioskiem do ZUS, aby ten potwierdził jej stanowisko. Jej pogląd wynikał z faktu, że przedmiotem ugody sądowej było roszczenie pracownicze podlegające w myśl art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowi potrącenia należnych składek ubezpieczeniowych oraz odprowadzenie należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZUS potwierdził stanowisko spółki

ZUS uznał działanie spółki za prawidłowe. Potwierdzając tym samym, że kwota wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania stanowiącego przychód z tytułu stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy i rodzi obowiązek zapłaty składek na te ubezpieczenia.

Jednocześnie przypomniał, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią:

  1. odprawy,
  2. odszkodowania i rekompensaty

wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu:

  • rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
  • nieuzasadnionego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia,
  • skrócenia okresu jej wypowiedzenia,
  • niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

(§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

ZUS zaznaczył, że aby odszkodowanie było wyłączone z podstawy wymiaru składek musi być bezpośredni i nierozerwalny związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy.

W przypadku omawianej sprawy, roszczenia pracownika były związane ze stosunkiem pracy (wynagrodzenie postojowe, nagroda jubileuszowa), a nie bezpośrednio z jego rozwiązaniem.

W konsekwencji, wypłacone świadczenie nie spełniało przesłanek umożliwiających wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Zapamiętaj!

  1. Oskładkowaniu podlegają odszkodowania obejmujące roszczenia pracownika związane ze stosunkiem pracy.
  2. Aby odszkodowanie było wyłączone z podstawy wymiaru składek musi być bezpośredni i nierozerwalny związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy.

Interpretacja ZUS oddział w Lublinie z 11 maja 2016 r. (WPI/200000/43/446/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel