Pracownicze Plany Kapitałowe - nowy obowiązek pracodawców. Sprawdź, od kiedy

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 28 lutego 2018
5c1c8428ddf74feab5c9ddadbcc7673f5bd4e291-medium

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK ma być́ wprowadzany stopniowo. Najszybciej będą nim objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Dla nich 3-miesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć́ umowę̨ o prowadzenie PPK będzie liczony od 1stycznia 2019 r. Do jakich pracodawców ustawa o PPK nie będzie miała zastosowania?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są częścią szerszego "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" w sprawie którego Rząd podjął uchwałę w 2016 r. Jednym z elementów realizacji tego planu jest wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze przedsiębiorstw. Sposobem na budowanie kapitału na starość są PPK. Projekt ustawy z 8 lutego 2018 r. stanowi, m.in. o tym, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy będą obowiązani ponosić koszty dodatkowych składek, które będą odkładane i wypłacane po osiągnięciu 60. roku życia. Przeczytaj więcej na ten temat.

Dwie umowy

Projekt przewiduje wprowadzenie dwojakiego rodzaju umów nazwanych – umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Stronami pierwszej z wymienionych umów mają być́ podmiot zatrudniający i instytucja finansowa. Podmiot zatrudniający to pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, zleceniodawcy, nakładcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i podmioty, w których działają̨ rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Natomiast instytucja finansowa to wybrane, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej lub innej reprezentacji osób zatrudnionych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych dopuszczone do udziału w specjalnie utworzonym portalu PPK. Portal ma być punktem informacji dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla podmiotów zatrudniających, prezentującym oferty instytucji finansowych, z którymi można zawierać umowy.

Do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będzie obowiązany podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę, w imieniu której, zgodnie z przepisami projektowanej ustawy, będzie zmuszony zawrzeć́ umowę̨ o prowadzenie PPK. Na podpisanie umowy pracodawca będzie miał 90 dni od dnia zatrudnienia pierwszej osoby.  

Każda umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR), któremu ZUS ma przekazywać informację o płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne, do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego. Pracodawca, który nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie zostanie pisemnie wezwany przez PFR do zawarcia takiej umowy w ciągu 30 dni. Jeżeli i temu terminowi uchybi to w pierwszym dniu po jego upływie z mocy prawa taka umowa zostanie zawarta z wyznaczoną instytucją finansową. 

Z kolei stronami umowy o prowadzenie PPK będą̨ osoba zatrudniona i instytucja finansowa, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę̨ o zarządzanie PPK.  Na podstawie tej umowy przyjmowane będą̨ składki i wypłaty transferowe, które następnie będą̨ przeliczane na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Umowę zawrze w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający, w terminie 7 dni po upływie okresu 90 dni od dnia zatrudnienia danej osoby. Jeśli umowa nie zostanie podpisana, w pierwszym dniu po upływie tego terminu, zostanie zawarta z mocy prawa.

Umowy o prowadzenie PPK nie trzeba będzie zawierać w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia. Natomiast umowy na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła 70. roku zżycia, będą zawierane jedynie na jej wniosek. Jednak powstanie obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK na rzecz osób, które w momencie zatrudnienia osiągnęły ten wiek, ale w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, były zatrudnione w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 90 dni. Ma to zapobiec sytuacji, w której podmiot zatrudniający celowo zakończy współpracę z osobą tuż przed ukończeniem 55. roku życia, a następnie zatrudni ją na nowo po ukończeniu tego wieku by uniknąć obowiązku w zakresie PPK.


Ustawa o PPK nie będzie miała zastosowania do:

1) podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza tam składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia;

2) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli w terminie 60 dni od dnia zatrudnienia pierwszej osoby zatrudnionej, wszystkie osoby zatrudnione złożą̨ podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji oszczędzania w PPK;

3) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, ale...

Projektowana ustawa zakłada dobrowolność oszczędzania w PPK. Pracownik, czy też zleceniobiorca będzie mógł zrezygnować́ z odprowadzania składek do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu, o czym ten poinformuje wybraną instytucję finansową. Jednak nie będzie można odejść od PPK na stałe. Zabezpieczono oszczędzanie mechanizmem, który ma polegać na ponownym automatycznym odprowadzaniu składek za uczestnika, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji. Będzie tak co dwa lata.

Wysokość i zasady finansowania składek

Składki podstawowe będą współfinansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika, ale będą oni mogli zadeklarować wnoszenie składek dodatkowych. Ta podstawowa będzie pokrywana:

1) przez podmiot zatrudniający - w wysokości 1,5% wynagrodzenia, 

2) przez uczestnika - w wysokości 2% wynagrodzenia (poprzez potrącenie z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu),

Składka w części finansowanej przez pracodawcę nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ZUS.

Z kolei składkę dodatkową będzie można zadeklarować w wysokości: 2,5% wynagrodzenia - pracodawca i 2% - uczestnik. Składki finansowane przez podmiot zatrudniający będą przez niego obliczane oraz pobierane od dochodu uczestnika, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Raz w życiu na rachunku uczestnika będzie zapisywana tzw. składka powitalna, w wysokości 250 zł jako zachęta do oszczędzania. Dotyczy to umów o prowadzenie PPK zawartych przed 31 grudnia 2020 r.

Z finansowania składek będą zwolnione podmioty zatrudniające, będące w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842).

KUP u pracodawcy

Składki odprowadzane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną̨ odprowadzone w ustawowym terminie. Jeśli termin zostanie przekroczony, staną się kosztem dopiero w miesiącu faktycznej wpłaty.

Umowy będą wchodzić stopniowo

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK ma być́ wprowadzany stopniowo. Najszybciej będą nim objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Dla nich 3-miesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć́ umowę̨ o prowadzenie PPK będzie liczony od 1stycznia 2019 r. W odniesieniu do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 lipca 2019 r., podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r., a pozostałych podmiotów zatrudniających – od 1 lipca 2020 r.

W przypadku jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstanie w dniu 1 lipca 2020 r., niezależnie od liczby osób zatrudnionych.

Sankcje

Podmiot zatrudniający (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który nie będzie wypełniał obowiązków nałożonych ustawą o PPK, poniesie karę grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Sankcje dosięgną m.in. za nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK, nieopłacanie na czas składek, brak dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dotkliwsza kara została przewidziana dla podmiotu zatrudniającego lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu albo działającej z inicjatywy tego podmiotu, za nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Tu podmiot będzie podlegał karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

  • ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - projekt z 8 lutego 2018 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel