Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Koszenie trawy a warunki szkodliwe

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 4 listopada 2008
Pytanie:  Pracownik wykonuje pracę polegającą na koszeniu traw niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach kosiarkami spalinowymi. Czy jego pracę można uznać za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?
Odpowiedź: 

Praca w szczególnych warunkach to zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Prace te ze względu na duże zagrożenie dla zdrowia lub życia – jako prace szczególnie niebezpieczne – mogą być wykonywane tylko w warunkach ściśle odpowiadających przepisom i zasadom bhp, ustalonym dla tych prac.

Przepisy regulujące powyższe to:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 86, poz. 394 ze zm.) oraz


 

Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze ustawa o emerytalna wymienia m.in. pracowników: organów kontroli państwowej, organów administracji celnej, wykonujących działalność twórczą lub artystyczną, dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy.

W przypadku wnioskowania o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach dokumentem stwierdzającym taką pracę jest wystawione przez pracodawcę świadectwo pracy w szczególnych warunkach albo świadectwo pracy, w którym pracodawca stwierdzi pracę w szczególnych warunkach.

Przy tym należy podkreślić, że emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach przysługuje pracownikowi, który taką pracę wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 15 lat.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, biorąc pod uwagę szereg przepisów regulujących te prace, czy wskazaną w pytaniu pracę można zaliczyć do katalogu prac w szczególnych warunkach.

Dla przykładu przez prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości należy rozumieć prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach i uznane za takie przez przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji.

Wykaz takich prac zawierają przepisy Kodeksu pracy oraz akty wykonawcze wydane na podstawie zawartych w Kodeksie pracy upoważnień, np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaję, iż wydanych zostało szereg przepisów wykonawczych, które regulują m.in. badanie w miejscu pracy czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pomiar tych czynników (np. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2003 r. – Dz.U. z 1996 r. nr 86, poz. 394 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

4 listopada 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel