Czy okres przebywania na urlopie bezpłatnym wlicza się do stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 30 maja 2007

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie przebywał 20 dni na urlopie bezpłatnym. W związku z tym otrzymał wynagrodzenie mniejsze niż minimalne. Czy miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, będzie można zaliczyć do staży pracy wymaganego do przyznania emerytury? – pyta kadrowa z Kołobrzegu.


Odpowiedź: Okresu przebywania na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury.

Proszę zauważyć, że jednym z warunków branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., a także dla osób urodzonych po 1948 r., które nabędą prawo do emerytury powszechnie nazywanej „wcześniejszą”, jest posiadanie odpowiedniej, określonej w przepisach, liczby lat okresów składkowych. Osobom tym przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględniane są także okresy nieskładkowe.


Okresy składkowe są to przede wszystkim okresy wykonywania pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Okresy składkowe wymienione zostały w art. 6 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna).


Dodać należy, że stosownie do postanowień powołanej ustawy emerytalnej - do okresów składkowych zaliczane są także niektóre okresy, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r.


Do takich okresów należą m.in.:

  • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, a także okres służby zawodowej w wojsku, policji (milicji), urzędzie ochrony państwa, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego agencji wywiadu, w straży granicznej, służbie więziennej, państwowej straży pożarnej, w służbie celnej, biurze ochrony rządu – jeżeli z tytułu tej służby nie zostało ustalone prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów dot. emerytur dla tych służb,
  • pobierania zasiłków dla bezrobotnych.

Okres przebywania na urlopie bezpłatnym jest dla celów emerytalno-rentowych żadnym okresem.

Oznacza to, że przepisy powołanej ustawy emerytalnej nie wymieniają takiego okresu, tj. okresu urlopu bezpłatnego, ani w art. 6, ani w art. 7.

Za okres urlopu bezpłatnego Pani pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia, a zatem także nie opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne za tę część miesiąca, w której pracownik nie świadczył pracy, niezależnie od tego, w jakiej wysokości pracownik otrzymał wynagrodzenie za tę część miesiąca, w której faktycznie świadczył pracę.

A zatem, okres, który będzie uwzględniony przy obliczaniu stażu do emerytury, zostanie obliczony z pominięciem 20 dni urlopu bezpłatnego, z którego korzystał w danym miesiącu pracownik.

Dla przykładu podaje sposób obliczania okresów składkowych i nieskładkowych.

Pani Barbara L. urodzona 15 listopada 1952 r. w okresie aktywności zawodowej udowodniła:
w Polsce:
- od 1.10.1971 r. do 30.09.1976 r. okres nieskładkowy – 5-letnie, według regulaminu uczelni studia na wydziale prawa,
- od 1.10.1976 r. do 15.09.1994 r. – praca, w tym urlop bezpłatny od 10 czerwca do 29 czerwca 1990 r. - okres składkowy wynosi więc: 17 lat 10 miesięcy 25 dni,
- od 1.10.1994 r. do 30.06.1995 r. okres składkowy (praca) - 9 mies.,
- od 10.10.1995 r. do 12.01.1996 r. okres składkowy (praca) – 3 mies. 4 dni;
w Wielkiej Brytanii:
- od 18.05.1996 r. do 22.08.1996 r. okres ubezpieczenia - 3 miesiące 6 dni,
- od 14.09.1996 r. do 20.12.1996 r. okres nieskładkowy – 3 miesiące 7 dni;
we Francji:
- od 20.01.1997 r. do 30.09.1997 r. okres ubezpieczenia – 8 miesięcy 12 dni;
w Polsce:
- od 8.02.1998 r. do 31.12.1998 r. (okres składkowy – prowadzenie działalności gospodarczej) - 10 mies. 21 dni.
- od 1.02.1999 r. do 30.09.2007 r. - 8 lat 8 miesięcy.

Łącznie okresy wynoszą;
- składkowe: 29 lat 8 mies. 15 dni (w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji),
- nieskładkowe w Polsce - 5 lat.
Staż ogółem, tj. okresy składkowe i nieskładkowe. wynosi: 34 lata 8 miesięcy 15 dni.

Proszę zauważyć, że okresy nieskładkowe to przede wszystkim występujące w okresie aktywności zawodowej okresy, za które nie było lub także po 1998 r. nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, np. okres pobierania zasiłku chorobowego.

Okresy te wymienione są w art. 7 ustawy emerytalnej. Zaliczane są do nich m.in. okresy:

  • pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych po 14 listopada 1991 r. – chorobowego i opiekuńczego,
  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy po dniu 28 lutego 1995 r. na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów),
  • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ukończonej nauki w szkole wyższej.

Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Odpowiedź udzielona: 17 maja 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel