Czy nagrody za zgłaszanie usprawnień trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 10 września 2018
Pytanie:  W naszej firmie funkcjonuje program oszczędzasz – zarabiasz którego celem jest zgłaszanie usprawnień i nowych rozwiązań mających poprawę funkcjonowania organizacji. Pozytywnie oceniony pomysł zostaje wdrożony i kalkulowany. Jeśli po drugim miesiącu od wdrożenia zostanie wykazana oszczędność to pomysłodawca otrzymuje nagrodę równą jednomiesięcznej oszczędności. Czy taka nagroda powinna wchodzić do podstawy zasiłku chorobowego? Czy premia za wydajność, którą przyznaje uznaniowo kierownik (nie ma żadnych zapisów w regulaminie wynagrodzeń) powinna wchodzić do podstawy zasiłku chorobowego?
Odpowiedź: 

Nagrody za zgłaszanie usprawnień nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku, natomiast charakter premii uznaniowej przemawia za koniecznością włączenia jej do podstawy wymiaru świadczeń. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Przepis ten oznacza w praktyce, że do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych włącza się jedynie te elementy płacy, które zgodnie z zapisami zawartymi w aktach prawa zakładowego są pomniejszane za okresy zwolnień chorobowych. Co istotne, składniki wynagrodzenia pomniejszane proporcjonalnie przyjmuje się do podstawy po uzupełnieniu, natomiast pomniejszane w sposób inny niż proporcjonalny – w kwocie faktycznie wypłaconej pracownikowi – bez dopełniania.

Trzeba jednak dodać, że w sytuacji, w której regulacje wewnątrzzakładowe nie precyzują zasad wypłacania premii, ale w rzeczywistości jest ona pomniejszana za okresy zwolnień chorobowych, to będzie podlegała uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń.

Odnosząc się bezpośrednio do stanu faktycznego opisanego w treści pytania, nagroda za oszczędności w funkcjonowaniu firmy, które są owocem zgłoszonego przez pracownika pomysłu na usprawnienia, na pewno nie jest pomniejszanym składnikiem wynagrodzenia. Nie ma ona bowiem żadnego związku z absencją zdrowotną, a tym samym jeżeli w drugim miesiącu od wdrożenia „trafionego” pomysłu zatrudniony przebywałby na zwolnieniu lekarskim – choćby nawet cały miesiąc – i tak otrzyma nagrodę stanowiącą równowartość jednomiesięcznej oszczędności.

W związku z tym, jako niepomniejszany element płacy nie podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych  Z kolei premia za wydajność ma ścisły związek z wykonywaniem pracy. Nie można przecież ocenić wydajności podwładnego, który jest nieobecny. W konsekwencji, tego typu premia – niezależnie od jej nazwy – powinna być włączona do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku.

Jako że tego rodzaju pomniejszenie należy uznać za nieproporcjonalne, premię przyjmuje się do podstawy w kwocie, w jakiej pracownik faktycznie ją otrzymał w miesiącach uwzględnianych w tej podstawie – bez uzupełniania.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel