świadczenie usług

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług prawniczych rozliczanych w okresach rozliczeniowych

Pytanie:  Mam pytanie odnośnie momentu wykazania VAT należnego z tytułu świadczenia usług prawniczych. Prawnik - przedsiębiorca zawarł umowę ze starostwem. Na podstawie umowy świadczy nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z umową - wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc, natomiast sama faktura wystawiana jest i składana do 5. dnia następującego po miesiącu, w którym świadczony był przedmiot umowy - osobiste świadczenie, za wynagrodzeniem, nieodpłatnej pomocy prawnej (wyjątek dotyczy grudnia - faktura jest wystawiana w tym miesiącu). Zakres i rodzaj udzielanej pomocy wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej np. udzielanie porad prawnych. Z kolei świadczenie pomocy przez adwokatów następuje w miesiące parzyste. Wynagrodzenie należy się nie za to, ilu osobom pomoc ta zostanie faktycznie udzielona, lecz za sam fakt gotowości do jej udzielenia (potwierdzają to dokumenty np. karta ewidencji czasu pracy - potwierdzenie pełnienia dyżuru przez określony umową okres czasu warunkuje wypłatę wynagrodzenia wskazanego w umowie). Umowa nie posługuje się pojęciem „stałej obsługi prawnej”. Czy jeśli faktura zostanie wystawiona 3 lipca, a w treści jest: „wynagrodzenie zryczałtowane za czerwiec”, to VAT należny powinien być wykazany w czerwcu?
wiper-pixel