dostawa towarów

Stawka VAT na dostawę budynków

Pytanie:  W 2005 roku użytkowaliśmy w działalności gospodarczej obcy środek trwały (budynki przemysłowe wraz z placem), w których dokonaliśmy ulepszeń na kwotę 276 tys. zł, odliczając VAT od zakupów związanych z ulepszeniami. Jeszcze w 2005 roku rozpoczęliśmy amortyzację inwestycji. W 2006 roku aktem notarialnym zakupiliśmy użytkowane budynki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu za kwotę 933 tys. zł, w tym prawo użytkowania wieczystego 598 tys., budynek wraz z infrastrukturą 335 tys. zł. W akcie notarialnym zaznaczono prawo do zwolnienia od VAT sprzedaży nieruchomości, której budynki pochodziły z lat 70-tych, z powołaniem się na przepisy, obowiązujące w 2006 roku, a uprawniające do zwolnienia tej sprzedaży z opodatkowania VAT. Przyjęliśmy nieruchomość w użytkowanie dokumentem OT, zwiększając wartość z aktu notarialnego o niezamortyzowaną część nakładów inwestycyjnych z 2005 roku, co dało wartość początkową budynków 587 tys. zł. W 2016 roku dokonaliśmy kolejnego ulepszenia budynków o wartość 112 tys. zł. Obecnie zamierzamy sprzedać całą nieruchomość wraz prawem wieczystego użytkowania gruntu. Czy w sytuacji poniesienia nakładów na ulepszenie zakupionej inwestycji powinniśmy: opodatkować zamierzoną sprzedaż stawką VAT 23%, z racji poniesienia nakładów na ulepszenie przekraczającą 30% wartości inwestycji (sprzed zakupu 252 tys. zł + 112 tys. nakłady z 2016 roku), czy skorzystać ze zwolnienia sprzedaży na podstawie art 43 ust. 1 pkt 10  i 10a ustawy o VAT z racji braku prawa do odliczenia VAT przy zakupie nieruchomości oraz niskiej wartości ulepszeń poniesionych po zakupie nieruchomości w 2016 roku?

Opodatkowanie dostaw w ramach dostawy łańcuchowej

Pytanie:  Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się za pomocą PKPiR (podmiot A). Podmiot ten jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Aktualnie zastanawiamy się nad następującą transakcją, gdzie każdy z podmiotów jest także unijnym podatnikiem VAT: Polski podmiot A kupuje towar od podmiotu polskiego B (podmiot B fakturuje A) i towar ten będzie następnie sprzedany przez podmiot A do klienta z Niemiec N (podmiot A fakturuje podmiot N). Z kolei klient z Niemiec N sprzedaje towar odbiorcy z Irlandii IR (podmiot N fakturuje IR). Towar będzie wysyłany bezpośrednio z Polski z zakładu produkcyjnego podmiotu B i przewożony do zakładu produkcyjnego podmiotu IR w Irlandii. Ani podmiot niemiecki N ani irlandzki IR nie są zarejestrowani do VAT w Polsce. Transport towaru z Polski do Irlandii zorganizuje i opłaci podmiot niemiecki N – dostawą zajmie się niezależna firma transportowa. Warunki dostawy od B do A i od A do N będą określone jako EXW. Czy w takiej transakcji łańcuchowej u polskiego podmiotu A wystąpi WDT do podmiotu niemieckiego N (zakładając prawidłowe udokumentowanie dostawy w celu zastosowania stawki VAT 0%) a sprzedaż towaru przez podmiot B do pomiotu A powinna być opodatkowana stawką 23% VAT w Polsce?
wiper-pixel