Upewnij się, jak prawidłowo rozliczać menedżerów

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 25 maja 2016
dyrektor / kierownik

Jeśli menadżer, jest członkiem zarządu spółki kapitałowej, to składki na ubezpieczenia społeczne powinny być naliczane tak jak w przypadku zleceniobiorców.

Sąd Najwyższy uznaje, że składki na ubezpieczenia społeczne menadżerów będących członkami zarządu należy ustalać tak jak w przypadku zleceniobiorców, a nie tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zatem, jeżeli menedżer został zatrudniony do prowadzenia firmy i za swoje usługi wystawia fakturę w ramach prowadzonej działalności, podstawą naliczenia składek jest przychód, czyli kwota netto na fakturze.

Jednocześnie z wynagrodzenia określonego na fakturze należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy stosując koszty uzyskania przychodów takie jak dla stosunku pracy.

Usługi zarządzania firmą (menadżerskie) mogą być zwolnione podmiotowo od VAT. Przeczytaj komentarz eksperta i dowiedz się więcej na ten temat.

KOMENTARZ EKSPERTA: Jakub Rychlik, doradca podatkowy

W uchwale z 18 czerwca 2015 r., III UZP 2/15 Sąd Najwyższego przyjął zasadę prawną, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) i nadał uchwale moc zasady prawnej oraz ustalił, że przedstawiona wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały.

W Portalu FK pisaliśmy na temat tej uchwały: Przedsiębiorca to nie menedżer, a menedżer to nie przedsiębiorca

Przychód jest podstawą do naliczenia składek ZUS

Podstawą naliczania składek jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kwota netto uwidoczniona na fakturze.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Przychód z kontraktu jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście

Z kolei, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT,  koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Z treści powyższych przepisów wynika, że przychody z kontraktów menedżerskich uzyskiwanych nawet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Przychody można obniżyć o koszty uzyskania przychodu stosowane takie jak w stosunku do pracowników.

Odnosząc się zatem do powyższego wypłacając wynagrodzenie dla menadżera wartość faktury należy pomniejszyć o wartość składek ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania firmą

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie.

W związku z tym, iż menadżer nie świadczy żadnych z powyżej usług, a jedynie usługi zarządzania firmą, to może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zapamiętaj!

  1. Składki na ubezpieczenia społeczne menadżerów będących członkami zarządu należy ustalać tak jak w przypadku zleceniobiorców.
  2. Wypłacając wynagrodzenie dla menadżera wartość faktury należy pomniejszyć o wartość składek ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.
  3. Usługi zarządzania firmą (menadżerskie) mogą być zwolnione podmiotowo od VAT.

 

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel