Czy w okresie wakacji należy płacić składki na ZUS za studenta

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 26 czerwca 2017

Okres letni sprzyja zatrudnianiu studentów. Przeczytaj tekst i upewnij się, czy pracodawcy w każdym przypadku są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ZUS.

Z tytułu umowy zlecenia opłaca się składki na ZUS

Zleceniodawca przyjmując zleceniobiorcę na umowę zlecenie ma obowiązek opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Od każdej zasady są wyjątki

Wyjątkiem od tej zasady jest zastrzeżenie, że zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (a tym samym i pozostałym), jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Stąd, jeżeli pracodawca w sezonie wakacyjnym przyjmie ucznia lub studenta do pracy, nie płaci za te osoby składek na ZUS.

Osoby te, do ukończenia 26 roku życia, nie są obejmowane ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Przeczytaj także:

Umowa o pracę, zlecenia, o dzieło? Sprawdź, jaką formę zatrudnienia wybrać przy pracach sezonowych

Zatem, decydują tu dwie przesłanki łącznie, zachodzące przez cały okres trwania umowy – wiek i posiadanie statusu ucznia/studenta.

Status studenta trzeba potwierdzić

Przed podpisaniem umowy ze studentem warto potwierdzić jego status. W tym celu pomocne będzie okazanie odpowiednich dokumentów np. legitymacja, pismo o przyjęciu na studia itp.

Warto również zobowiązać zleceniobiorcę do poinformowania o każdej zmianie, która by miała wpływ na kwestię ubezpieczeń np. o skreśleniu z listy studentów. Zleceniobiorca powinien podpisać oświadczenie w tej sprawie. 

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole;
 • skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września;
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Zatem uczeń, który zakończył dany etap edukacji lub zakończył ją w ogóle (np. ukończył szkołę średnią i zdał maturę), do końca wakacji może korzystać z wyłączenia z systemu ubezpieczeniowego z tytułu zlecenia, chyba że przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Wtedy taką osobę uznaje się za ucznia do 30 września.

Studentem – według przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) – jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie, inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) albo na jednolitych studiach magisterskich (np. w systemie 5-letnim).

Studentem jest się od daty immatrykulacji, tj. aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania, do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów.

Jeżeli data formalnej immatrykulacji jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października, a dniem immatrykulacji.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Z dniem obrony pracy licencjackiej zleceniobiorca traci status studenta, a tym samym prawo do zwolnienia z ubezpieczeń. Podlega im na zasadach ogólnych, tak jak każdy inny zleceniobiorca.

Ponownie może skorzystać z wyłączenia, gdy podejmie studia II stopnia.

Analogicznie jest w przypadku osoby, która ukończy studia II stopnia czy jednolite magisterskie. Wraz z obroną pracy dyplomowej (złożeniem ostatniego egzaminu lub zaliczeniem ostatniej praktyki), osoba taka wchodzi w system ubezpieczeń na ogólnych zasadach.

Nie są studentami uczestnicy studiów:

 • doktoranckich
 • podyplomowych.

Reasumując, studenta pracującego na umowę zlecenia, zleceniodawca ma   obowiązek zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego:

 • od następnego dnia po złożeniu końcowego egzaminu dyplomowego, nawet jeśli student nie ukończył jeszcze 26. roku życia,
 • od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów,
 • od dnia ukończenia 26. roku życia.
PRZYKŁAD
Zleceniobiorczyni będąca na studiach II stopnia, w dniu 15 lipca br. ukończy 26 lat. Od tego dnia będzie podlegać ubezpieczeniom ze zlecenia jak każdy inny zleceniobiorca. Podmiot zlecający powinien dokonać zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń od dnia 15 lipca. Na zgłoszenie w ZUS zleceniodawca ma 7 dni.

Na składkach społecznych może zaoszczędzić zleceniodawca przyjmując do pracy osobę, która ma inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych np. osobę, która pracuje na umowę o pracę i ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Wtedy umowa zlecenia podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD
27-letni uczestnik studiów podyplomowych, jest zatrudniony w spółce jawnej na umowę o pracę, na pełen etat, z wynagrodzeniem 2.800 zł. Jednocześnie dorabia sobie wykonując umowę zlecenia zawartą ze spółką z o. o. Obowiązkowo podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Natomiast z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel