Minimalna stawka godzinowa od 2017 r. Dla zleceniobiorców na plus, dla firm wyższe koszty pracy

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 10 sierpnia 2016

Od 1 stycznia 2017 r. firmy będą musiały zapłacić zleceniobiorcy 12 zł za godzinę. Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Przeczytaj tekst i sprawdź, jakich zleceniobiorców nie obejmie ustawa. Kiedy firmy będą mogły rozwiązać ze zleceniobiorcami niekorzystne dla siebie umowy.

Od nowego roku osobom pracującym na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł.

Do jakich umów będą stosowane nowe przepisy?

Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej stosowane będą do:

  • umów zawartych przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, jak również
  • umów zawartych przez osoby fizycznych niewykonujące działalności gospodarczej, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Nowe przepisy nie obejmą wszystkich zleceniobiorców

Przepisy nie obejmą zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje im z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Nie będą miały również zastosowania do osób zatrudnionych na umowach:

  • dotyczących usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,
  • zawieranych w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, wymienionych enumeratywnie w ustawie,
  • dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, a także
  • dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki, usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Co roku podwyżka …

Tak jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, również wysokość minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu wykonywania zlecenia lub świadczenia usług będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego dojdzie do porozumienia i stawka zostanie uzgodniona, będzie ona ogłaszana wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, w terminie do dnia 15 września każdego roku, w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z kolei w razie braku uzgodnienia, będzie ustalana, w ww. terminie, przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

… i waloryzacja

Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegać będzie corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.

Co w sytuacji, kiedy zleceniobiorcy nie zostanie zapewniona minimalna stawka godzinowa?

Jeżeli zleceniobiorcy albo osobie wykonującej pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, nie zostanie zapewniona minimalna stawka godzinowa (wynagrodzenia zostanie tak ustalone) będzie mu przysługiwać wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Jeżeli zlecenie przyjmuje kilka osób lub kilka osób zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, gwarancją minimalnej stawki godzinowej, objęta będzie każda z tych osób.

Zleceniobiorca nie będzie mógł się zrzec prawa do wynagrodzenia

Tak, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę również w przypadku zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązywał będzie zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz przeniesienia go na inną osobę.

Forma wypłaty wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w formie pieniężnej, przy czym w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Zostaną określone zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług

W celu umożliwienia kontroli zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, ustawa określa zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Firmy, które nie zastosują się do nowych przepisów otrzymają karę

Ustawa zawiera również przepis karny, przewidujący karę grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł dla przedsiębiorcy, osoby działającej w jego oraz osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wypłacających przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Postępowanie w tych sprawach toczyć się będzie na podstawie przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Firmy będą mogły rozwiązać ze zleceniobiorcami niekorzystne dla siebie umowy

Przepisy przejściowe przewidują, że firmy będą mogły przeprowadzić ze zleceniobiorcami negocjacje w sprawie umów zawartych przed dniem 1 września 2016 r. Będą one mogły dotyczyć wprowadzenia w umowach odpowiedniej zmiany wynagrodzenia albo rozwiązanie umowy.

Jeżeli jednak negocjacje nie będą możliwe albo firmy w związku z wprowadzeniem 12 zł za godzinę czyli z podwyższeniem kosztów pracy zostaną narażone na brak rentowności możliwe będzie rozwiązanie umów.

Źródło: www.prezydent.pl

  • ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel