Delegowanie pracownika do pracy w Niemczech a podatek

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 1 lutego 2011
Pytanie:  Firma działająca w Polsce zamierza wysłać pracowników do Niemiec do wykonywania prac budowlanych, kontrakty są krótkie, kilkumiesięczne. Czy prawidłowym jest odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy w Polsce przez cały okres oddelegowania?  Firma nie posiada oddziału w Niemczech, wynagrodzenie jest naliczane wg polskich przepisów, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do polskiego urzędu. Czy gdyby pracownik przebywał ponad 183 dni w Niemczech powstanie dla polskiej firmy obowiązek naliczania niemieckiego podatku i płacenia zaliczek na podatek dochodowy w Niemczech?
Odpowiedź: 

Jeżeli pracodawca nie wie z góry jak długi będzie okres oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech, to ma obowiązek wypełniać swoje obowiązki, jako płatnik wobec polskiego urzędu skarbowego, a więc pobierać zaliczki na podatek. Natomiast po przekroczeniu odpowiedniego okresu pobytu pracowników za granicą, ich dochody będą podlegały opodatkowaniu w Niemczech od momentu rozpoczęcia pracy w Niemczech i pracodawca będzie musiał odstąpić od pobierania zaliczek w Polsce. Nie ma jednak obowiązku pełnienia roli płatnika podatku według niemieckiego prawa, do tamtejszego urzędu podatkowego.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Polska związana jest z Niemcami Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. nr 12, poz. 90). Zgodnie z jej postanowieniami, uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie tj. w Niemczech. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Niemczech.

Jednakże wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w Niemczech, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:

  • odbiorca przebywa w Niemczech przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech, i
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Niemczech.
Te trzy warunki konieczne do opodatkowania dochodów pracowników tylko w Polsce, jako państwie rezydencji, muszą być spełnione łącznie.

Jeśli tak, to pracodawca będzie miał obowiązek rozliczania wynagrodzeń pracowników za czas pracy w Niemczech, na ogólnych zasadach tj. zgodnie z art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.); dalej: updof. Zaliczki na podatek będą, więc odprowadzane do polskiego urzędu skarbowego.

Niespełnienie któregokolwiek z trzech opisanych wyżej warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Niemczech) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), jednak z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w art. 24 umowy polsko-niemieckiej.

Jeśli nie zostanie spełniony warunek, co do okresu pobytu w Niemczech, tzn. pobyt ten przekroczy 183 dni w okresie 12 miesięcy, pracodawca nie ma obowiązku pobierać dalej w Polsce zaliczek na podatek. Oznacza to, że dochody pracownika podlegają opodatkowaniu za granicą, od pierwszego dnia wykonywania tam pracy.

Jeśli więc pobyt pracownika przekroczył 183 dni to niemiecki podatek należy się nie od momentu przekroczenia okresu, lecz od początku pobytu. Tak wynika z art. 32 ust. 6 updof. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownik, za którego pracodawca wpłacał zaliczki w Polsce w czasie pracy za granicą, a potem okazało się, że dochody podlegają obciążeniu w Niemczech (pobyt się wydłużył) ma nadpłatę polskiego podatku i może ubiegać się o jego zwrot w zeznaniu rocznym. 

Zatem, polski pracodawca nie ma obowiązku wpłacać podatku do niemieckiego budżetu. Obowiązek rozliczenia się z tamtejszym fiskusem spoczywa na pracowniku.

Reasumując, aby nie doszło do sytuacji opodatkowania dochodu zarówno w Polsce jak i w Niemczech stosuje się metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu polegającą na zwolnieniu z podatku dochodu opodatkowanego w Niemczech (wyłączenie z progresją). Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu.

Tekst opublikowany: 

1 lutego 2011 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel