Spółka z o.o. w likwidacji - jaka nazwa w sprawozdaniu i kto podpisuje sprawozdanie

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 12 stycznia 2010
Pytanie:  Sporządzam sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji. Czy w tym sprawozdaniu należy posługiwać się dotychczasową nazwą spółki, czy też do nazwy należy dodać „w likwidacji”? Czy sprawozdanie podpisuje prezes zarządu czy już likwidator?
Odpowiedź: 

Przed rozpoczęciem procesu likwidacji kierownikiem jednostki był prezes zarządu, czyli on powinien podpisać sprawozdanie finansowe.

Według art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Natomiast (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 uor) przez kierownika jednostki rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się  wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody.

Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Przed rozpoczęciem procesu likwidacji kierownikiem jednostki był prezes zarządu, czyli on powinien podpisać sprawozdanie finansowe.

Używanie nazwy spółki z dopiskiem „w likwidacji” będzie używane od dnia likwidacji, czyli nie powinno być użyte w sprawozdaniu sporządzonym na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. Jednak informacja o tym będzie zamieszona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, gdyż należy określić w nim przyjęte zasady, w tym założenie braku kontynuacji działalności (załącznik nr 1 do uor).

Tekst opublikowany: 

8 stycznia 2010 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel