Spółka w stanie likwidacji - kto podpisuje sprawozdanie?

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 17 maja 2013
Pytanie:  Spółka została postawiona w stan likwidacji 27.12. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zgromadzenie 27.12 podjęło uchwałę o likwidacji spółki. Na ten dzień sporządzono sprawozdanie finansowe. Kto ma podpisać to sprawozdanie jeszcze zarząd czy likwidator?
Na 28.12 otwarto bilans likwidacyjny. Przeksięgowano fundusze na kapitał podstawowy. W okresie 28.12-31.12 poniesiono koszty związane z bankiem, opłatami notarialnymi i przychody związane z kapitalizacją odsetek. Czy koszty te i przychody wykazać bezpośrednio na funduszu, czy wykazać w rachunku zysków i strat i potem przeksięgować na kapitał podstawowy? Dodam, że rachunek zysków i strat robiony jest wariantem porównawczym?
Odpowiedź: 

Na dzień przed postawieniem Spółki w stan likwidacji sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki – w tym przypadku Zarząd.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 uor sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki. Kierownik jednostki również został zdefiniowany w uor. Art. 3 ust. 1 pkt 6 uor przez kierownika jednostki rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

Przed rozpoczęciem procesu likwidacji kierownikiem jednostki był organ ustanowiony w KRS i to on powinien podpisać sprawozdanie finansowe. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. I to on podpisze sprawozdanie finansowe ale już Spółki w likwidacji np. na 31.12. Ale na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji będzie to jeszcze Zarząd lub Prezes Zarządu (jeżeli jest to organ jednoosobowy).

Stosowanie nazwy spółki z dopiskiem „w likwidacji" nastąpi od dnia likwidacji, czyli nie powinno być użyte w sprawozdaniu sporządzonym na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. Jednak informacja o tym będzie zamieszczona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, gdyż należy określić w nim przyjęte zasady, w tym założenie braku kontynuacji działalności (załącznik nr 1 do uor).

Zgodnie z art. 36 ust. 3 uor Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go:

  1. (skreślony),

  2. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - o udziały własne,

  3. w spółkach akcyjnych - o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.

Natomiast wszelkie koszty i przychody w okresie 28-31.12 proponuje księgować pierwotnie w ciężar RZiS a na koniec roku kwotę wyniku przeksięgować dopiero na kapitał podstawowy. Forma RZiS nic w tej kwestii nie zmienia.

Należy także pamiętać , iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Natomiast zamyka się na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń – art. 12 ust. 2 pkt 6 uor.

Tekst opublikowany: 

13 maja 2013 r.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel