Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Rozliczanie diety z podróży zagranicznej

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 26 czerwca 2013
Pytanie:  Pracownik posiada służbową kartę kredytową. W podróży służbowej zagranicznej użył kartę tylko do opłacenia noclegu w hotelu natomiast diety pokrył kartą prywatną. Po jakim kursie należy rozliczyć pracownikowi należność za diety?
Odpowiedź: 

W praktyce stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dowodu wewnętrznego dotyczącego kosztów diet.

Zgodnie z art. 9 uor księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Kwestię operacji w walucie reguluje art. 30 uor. Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji – art. 30 ust. 2 uor.

Zatem wszelkie rachunki w walucie przedstawione przez pracownika (koszt) powinny być przeliczone po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji (data rachunku/faktury w walucie). Nie ma znaczenia czy płacił za to kartą prywatną czy służbową.

Operacje walutowe (płatności kartą służbowa) będą przeliczone na walutę polską przez kurs banku (fatycznie zastosowany) i otrzymacie je Państwo na wyciągu bankowym z rachunku, pod który „podpięta” jest karta firmowa.

Natomiast diety przysługujące pracownikowi w walucie powinny zostać przeliczone na walutę polska po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dowodu wewnętrznego dotyczącego kosztów diet. Dowody wewnętrzne dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowych oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność powinny zawierać co najmniej takie dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczę godzin i dni przebywania w podróży, stawkę i wartość przysługujących diet. Dniem poniesienia kosztu jest bowiem dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Kwesta zastosowania kursu dla operacji wyrażonych w walucie oraz różnic kursowych z wyceny uregulowana została także na gruncie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg. kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15a updop różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe gdy:

  1. dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - art. 15a ust. 2 pkt. 1;
  2. ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - art. 15a ust. 3 pkt. 1.
Tekst opublikowany: 

6 czerwca 2013 r.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel