Nieprawidłowy termin płatności faktury

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 16 stycznia 2014
Pytanie:  Otrzymaliśmy fakturę w której błędnie określono sposób zapłaty (na fakturze widnieje adnotacja zapłacono gotówką), podczas gdy nasza firma nie dokonała gotówkowej zapłaty. Chcielibyśmy przelać kwotę zobowiązania na rachunek kontrahenta wobec czego poprosiliśmy go o przedrukowanie faktury z prawidłowym przelewowym sposobem zapłaty, (jednak dostawca stwierdził, że nie może przedrukować faktury). Czy można skorygować ten błąd na fakturze poprzez przekreślenie zapisu ZAPŁATA GOTÓWKĄ i dopisanie ZAPŁATA PRZELEW 14 DNI i umieszczenie podpisu i pieczątki wystawcy faktury?
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

W powyższym przypadku należy wystawić fakturę korektę lub notę korygującą.

Nieprawidłowy termin płatności na fakturze może zostać skorygowany fakturą korygującą lub notą korygującą (o ile korekta nie dotyczy pozycji kwotowych). Wprawdzie jego wskazanie na fakturze nie jest obligatoryjne, jednak dla niektórych czynności może on wyznaczać moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży.

W katalogu danych określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż, termin płatności nie został umieszczony. Zasadniczo może być on ustalony na podstawie zawartej umowy albo wykazany na fakturze VAT (mimo że jego określenie nie jest obligatoryjne).

Jego wskazanie na fakturze może mieć jednak szczególne znaczenie w przypadku dokumentowania usług określonych w art. 19 ust. 13 ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy wyznacza m.in. termin płatności. Ma on zatem istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia VAT u sprzedawcy. Nabywca natomiast nie jest nim związany przy określeniu momentu odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury (z wyjątkiem faktur za media). Z tego względu uprawnionym do jego skorygowania jest wyłącznie wystawca faktury.

Błąd co do terminu płatności, absolutnie nie stanowi przesłanki do zwrotu faktury; uchybienie tego rodzaju nie wpływa negatywnie na prawo do odliczenia podatku naliczonego czy rozliczenia kosztu dokumentowanego takim dowodem, należy jednak skorygować fakturę (np. za pomocą noty korygującej) aby uniknąć ewentualnych problemów związanych ze stosowaniem regulacji antyzatorowych w związku a niedawną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W państwa przypadku, jeżeli nie jest to faktura za media, wystarczy nota korygująca wystawiona przez sprzedawcę. Błąd co do terminu płatności nie wpływa negatywnie na istnienie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego czy rozliczenia kosztu dokumentowanego takim dowodem. Oczywiście należy jednak skorygować fakturę (np. za pomocą noty korygującej) aby uniknąć ewentualnych problemów związanych ze stosowaniem regulacji antyzatorowych, tj. by nie pojawiły się wątpliwości co do tego czy nie zachodzi potrzeba korekty kosztów czy odliczenia VAT wobec braku zapłaty (decydujące znaczenie ma treść umowy ale urzędnik w pierwszej kolejności sprawdzi termin płatności wskazany w fakturze).

- art. 106 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – VAT; - § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 68, poz. 360; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1428.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel