Księgowanie składek PFRON i FEP

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Dodano: 8 maja 2014
Pytanie:  Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Mamy dwa pytania: 1. czy FEP powinnam księgować na 409, czy 405 (paragraf 478), 2. czy składkę PFRON (paragraf 414) powinnam ewidencjonować na 403 czy 405 Spotkaliśmy się z różnymi wersjami.
Odpowiedź: 

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych księguje się na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, opłaty na PFRON na koncie 403 „Podatki i opłaty”.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, obciążają w całości płatnika składek, który zobowiązany jest do ich comiesięcznego uiszczania na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analogicznie jak składki na ubezpieczenia społeczne obciążające płatnika składek, winny być one ewidencjonowane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, które zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 289), służy do ewidencji kosztów z tytułu równego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Natomiast w przypadku opłat na PFRON, wnoszonych przez pracodawcę zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zastosowanie znajdzie konto 403 „Podatki i opłaty”, które służy miedzy innymi do ewidencji równego rodzaju opłat. Opłaty na PFRON nie są świadczeniami na rzecz pracowników, lecz są wpłatami o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

 

 

załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 289),
adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czynienia z zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztorysowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel