Księgowanie polisy ubezpieczeniowej środka trwałego

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 17 grudnia 2013
Pytanie:  Spółka komandytowa dokonała zakupu polisy ubezpieczeniowej przy zakupie sprzętu (notebook wartość brutto 2.499,99). Faktura wraz z polisą została opłacona w całości - 18.11.2013. Polisa ubezpieczeniowa zawiera gwarancję na 12 miesięcy oraz okres ochrony ubezpieczeniowej - tzw. przedłużona gwarancja - początek okresu ubezpieczenia: od 18.11.2014; koniec okresu ubezpieczenia: do 17.11.2016; składka ubezpieczeniowa: 375,00 zł. - zapłacona 18.11.2013 r. Jak należy ująć taką polisę w księgach rachunkowych spółki bilansowo i podatkowo?
Odpowiedź: 

Polisa powinna być zaksięgowana osobno i nie zwiększać wartości początkowej środka trwałego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  1. nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  4. inwentarz żywy.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – art. 28 ust. 1 pkt 1 uor.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Uznanie danego składnika za środek trwały następuje, gdy jest kompletny i zdatny do użytku na potrzeby firmy. Natomiast wg. autora polisa nie stanowi zwiększenia ceny nabycia środka trwałego. Koszt ubezpieczenia jest wprawdzie wydatkiem związanym z bieżącą eksploatacją komputera ale nie jest obowiązkowy, aby notebook był zdatny do użycia - i jeżeli jest poniesiony w związku ze źródłem przychodów, stanowi koszt jego poniesienia.

Polis w zasadzie powinna być rozliczana w czasie – zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 uor dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Niemniej jednak tak mała stawka 375 zł może być zaksięgowana jednorazowo w koszty. Nie powinno to zniekształcić obrazu i wyniku finansowego Spółki.

Zgodnie z art. 16f ust. 3 updop odpisów amortyzacyjnych dokonuje się gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł. W państwa przypadku podatkowo można dokonać zatem jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Niemniej jednak notebook rzadko służy krócej niż rok dlatego proponuję przyjąć okres amortyzacji 3 lata (średni okres leasingu sprzętu elektronicznego w praktyce).

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel