Czy główny księgowy zatrudniony w spółce z o.o. może otworzyć własne biuro rachunkowe?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 28 października 2009
Pytanie:  Jestem osobą fizyczną, posiadam licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy mogę otworzyć działalność gospodarczą i prowadzić biuro rachunkowe jednocześnie pracując na umowę o pracę w charakterze głównego księgowego spółki z o.o.?
Odpowiedź: 

Nie ma przeszkód prawnych, aby osoba z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pracująca na umowę o pracę, jako główna księgowa, wykonywała tego rodzaju czynności w ramach działalności gospodarczej.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności takich jak:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

Przedsiębiorcy, wykonujący taki rodzaj profesji są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Działalność powyższą mogą wykonywać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Tekst opublikowany: 

28 października 2009 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel