Amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Autor: Edyta Rutkowska

Dodano: 11 września 2009
Pytanie:  Jak prawidłowo rozliczyć umowę leasingu operacyjnego, zawartą w 2006 r., dotyczącą samochodu osobowego na okres 36 rat, której okres minął w kwietniu 2009 r. Po upływie ww. okresu samochód został wykupiony za wartość ustaloną w umowie. W 2008 r., ze względu na badanie bilansu, dokonałam korekty księgowanych bieżących opłat rat kapitałowych i odsetkowych, wprowadzając samochód do ewidencji środków trwałych - w leasingu umorzenie rozliczone w koszty jedynie za 2009 r., natomiast za lata 2006 i 2007 odniesiono na wynik z lat ubiegłych. W wyniku takiego rozliczenia wartość umorzenia samochodu nie została w pełni rozliczona. Po wykupie dokonałam przeniesienia samochodu ze środków trwałych w leasingu do grupy środków trwałych. W jaki sposób rozliczyć pozostałą wartość nieumorzoną samochodu - czy rozliczyć z dochodem z lat ubiegłych, czy rozliczać bieżąco w koszty? Czy to będzie koszt podatkowy?
Odpowiedź: 

Pozostałą nieumorzoną wartość samochodu po wykupie od firmy leasingowej nadal rozlicza Pani w księgach rachunkowych w koszty amortyzacji. Natomiast odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe dokonuje Pani dopiero po zakończonej umowie leasingu od wartości samochodu wynikającej z faktury za wykup.

W leasingu finansowym dla celów rachunkowych przedmiot leasingu jest środkiem trwałym u leasingobiorcy. Leasingobiorca wprowadza go do ewidencji środków trwałych z chwilą rozpoczęcia leasingu na podstawie umowy oraz protokołu odbioru i amortyzuje na zasadach przyjętych dla własnych środków trwałych, jeżeli ma zamiar wykupić go po zakończeniu umowy. W leasingu operacyjnym dla celów podatkowych przedmiot leasingu jest środkiem trwałym u leasingodawcy. Leasingobiorca wprowadza środek trwały do podatkowej ewidencji środków trwałych dopiero po zakończeniu umowy leasingu, z chwilą wykupu, na podstawie umowy kupna-sprzedaży i faktury, pod warunkiem że będzie go użytkować przez okres dłuższy niż rok od dnia nabycia.

Zawarta w 2006 r. przez Pani spółkę umowa stanowiła leasing finansowy dla celów rachunkowych i operacyjny dla celów podatkowych. W latach 2006-2007 nie wykazała Pani w księgach rachunkowych spółki środka trwałego z tytułu umowy leasingu. Ustawa o rachunkowości przewiduje takie rozwiązanie w przypadku, gdy jednostka nie podlega badaniu i ogłaszaniu sprawozdania finansowego.

W 2008 r. w związku z badaniem sprawozdania dokonała Pani korekty ujęcia umowy leasingu finansowego w księgach rachunkowych poprzez wprowadzanie samochodu do ewidencji środków trwałych z prawem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Prawidłowo ujęła Pani odpisy amortyzacyjne za lata 2006-2007 w wyniku z lat ubiegłych, a od 2008 r. w koszty amortyzacji.

Po wykupie samochodu w 2009 r. nadal dokonuje Pani odpisów amortyzacyjnych w koszty rachunkowe od wartości samochodu przyjętej z umowy leasingu.

Natomiast z chwilą wykupu samochodu od leasingodawcy wprowadza go Pani do podatkowej ewidencji środków trwałych, chyba że kwota wykupu nie przekracza 3.500 zł, to nie ma Pani obowiązku.

Zatem dokonuje Pani wyboru w przypadku wykupu samochodu za kwotę niższą od 3.500 zł - kwotę wykupu zalicza Pani bezpośrednio w koszty podatkowe lub wprowadza samochód do podatkowej ewidencji środków i dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (100%) w koszty podatkowe.

Jeżeli kwota wykupu przewyższa 3.500 zł wprowadza Pani samochód do podatkowej ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych według Wykazu stawek (dla samochodu osobowego stawka amortyzacji wynosi 20%, a dla używanego samochodu osobowego 40%)

PRZYKŁAD
Umowa leasingu samochodu osobowego o wartości 100.000 zł na 36 miesięcy (od maja 2006 r. do kwietnia 2009 r.). Leasing finansowy dla celów rachunkowych i operacyjny dla celów podatkowych. Spółka wprowadziła samochód do ewidencji środków trwałych w 2008 r. Wartość wykupu samochodu 4.500 zł.
Dla uproszczenia pominięto rozliczenie podatku VAT.


Ujęcie księgowe (umowa leasingu):
Środek trwały 100.000 zł
Odpisy amortyzacyjne w 2006 r. (za 8 miesięcy, stawka 20%) 13.333,33 zł - wynik z lat ubiegłych.
Odpisy amortyzacyjne w 2007 r. (za 12 miesięcy, stawka 20%) 20.000 zł - wynik z lat ubiegłych.
Odpisy amortyzacyjne w 2008 r. (za 12 miesięcy, stawka 20%) 20.000 zł - koszty rachunkowe.
Odpisy amortyzacyjne w 2009 r. (za 4 miesiące, stawka 20%) 6.666,67 zł - koszty rachunkowe.


Ujęcie księgowe (po wykupie):
Środek trwały 100.000 zł - kontynuacja odpisów amortyzacyjnych.
Odpisy amortyzacyjne w 2009 r. (za 8 miesięcy, stawka 20%) 13333,33 zł - koszty rachunkowe.
Odpisy amortyzacyjne w 2010 r. (za 12 miesięcy, stawka 20%) 20.000 zł - koszty rachunkowe.
Odpisy amortyzacyjne w 2011 r. (za 4 miesiące, stawka 20%) 6.666,67 zł - koszty rachunkowe.


Ujęcie podatkowe (po wykupie):
Środek trwały 4.500 zł (używany)
Odpisy amortyzacyjne w 2009 r. (za 8 miesięcy, stawka 40%) 1.200 zł - koszty podatkowe.
Odpisy amortyzacyjne w 2010 r. (za 12 miesięcy, stawka 40%) 1.800 zł - koszty podatkowe.
Odpisy amortyzacyjne w 2011 r. (za 10 miesięcy, stawka 20%) 1.500 zł - koszty podatkowe.
Tekst opublikowany: 

10 września  2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel