Gdy pracodawca informuje o niewypłacaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz nietworzeniu ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 25 czerwca 2010
Pytanie:  Jedna z pracownic w naszej firmie wypowiedziała umowę o pracę, która rozwiąże się 30 czerwca 2010 r. Pozostało jej około 15 dni urlopu. W dniu 11 czerwca 2010 r. pracodawca poinformował pracowników o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz o niewypłacaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlopy wypoczynkowe. Proszę o informację, czy są jakieś szczególne sytuacje, gdy pracodawca może nie wypłacić ekwiwalentu za urlop? Czy może nie tworzyć ZFŚS (w firmie pracuje około 40 osób)? Na informacji pracodawcy podpisali już się prawie wszyscy pracownicy. Czy pracownica może odmówić podpisania tej informacji?
Odpowiedź: 

Pracodawca nie może nie wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo w okresie zatrudnienia u niego. Prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik nie może się zrzec nawet na mocy porozumienia stron, tak jak nie może zrzec się prawa do urlopu.

Wyjątek - gdy mimo zakończenia umowy o pracę nie płaci się ekwiwalentu za urlop - stanowi sytuacja, kiedy zamiast wypłacać ekwiwalent pracodawca udzieli urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania kolejnej umowy z tym samym pracownikiem, w sytuacji, gdy rozwiązanie poprzedniej i nawiązanie kolejnej umowy następuje bezpośrednio po sobie.

Wydaje się jednak, że w Pani pytaniu nie chodzi o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o którym mowa w Kodeksie pracy, ale o dopłatę do wypoczynku z ZFŚS.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (a z treści pytania wynika, że właśnie o takiego pracodawcę chodzi) - co do zasady, musi tworzyć ZFŚS.

Może jednak od tego obowiązku się uwolnić w następujący sposób:

  • doprowadzić do wyłonienia przedstawiciela załogi (jeżeli w firmie nie działają związki zawodowe),
  • uzgodnić z nim rezygnację z ZFŚS,
  • zapis o nietworzeniu ZFŚS zamieścić w regulaminie wynagradzania, np. w formie aneksu do tego regulaminu (chyba że w firmie w tym zakresie obowiązuje układ zbiorowy pracy),
  • aneks podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w firmie (np. wywiesić na tablicy ogłoszeń),
  • aneks wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, ale nie zacznie ich automatycznie obowiązywać,
  • ponieważ jest to zmiana na niekorzyść pracowników - pracownicy muszą w tym zakresie podpisać albo porozumienie zmieniające, albo wypowiedzenie zmieniające.

W Pani firmie - prawdopodobnie pracownicy podpisują porozumienia.

Jeżeli nie podpisze Pani porozumienia, pracodawca będzie mógł wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające. W okresie wypowiedzenia pracownika pracodawca może nie zdążyć objąć go nową regulacją z regulaminu wynagradzania. Jeżeli tak się stało w Pani przypadku, to przysługuje Pani roszczenie:
  • wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • niezależnie od tego - o wypłacenie dopłaty do wypoczynku z ZFŚS.

Roszczeń tych będzie Pani mogła dochodzić przed sądem pracy.

Tekst opublikowany: 

11 czerwca 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel