Halina Skiba

Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
134 artykułów na stronie

Jak wykazywać VAT w sprawozdaniu Rb-34S

Pytanie:  Na dzień 31 grudnia roku budżetowego w księgach rachunkowych jednostki figurowały zobowiązania w kwocie 500 zł obejmującej: - 37,00 zł z tytułu VAT należnego podlegającego odprowadzeniu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w następnym miesiącu – wpłacona 31 grudnia roku budżetowego i przekazana do jst 2 stycznia następnego roku; - 463,00 zł – nadwyżka środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego. W związku z centralizacją VAT jednostka budżetowa wykonanie dochodów pokazuje jako: - wpływy netto pochodzące z faktur, w odniesieniu do których VAT należny został rozliczony z jednostką samorządu terytorialnego, - kwotę brutto z faktur, w odniesieniu do których VAT należny nie został rozliczony z jednostką samorządu terytorialnego. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 500,00 zł. Do jednostki samorządu terytorialnego przekazany został: - 2 stycznia następnego roku VAT należny, który został wpłacony 31 grudnia roku budżetowego; - 3 stycznia następnego roku nadwyżka środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego. W sprawozdaniu Rb-34S jednostka budżetowa wykaże następujące operacje: - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł; - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł; - stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł; - przekazanie nadwyżki środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego – 463,00 zł. Sprawozdanie Rb-34S: - Część A wiersz L sprawozdania Rb-34S wykazane zostaną dochody wykonane - 500,00 zł. - Część B wiersz S sprawozdania Rb-34S wykazane zostaną wydatki wykonane – 463,00 zł. - Część C Zobowiązania – stan na początek okresu sprawozdawczego – 500,00 zł. W związku z powyższym część A wiersz L sprawozdania nie jest równa z częścią B wiersz S sprawozdania – różnica pomiędzy pozycją L i S jest kwota VAT odprowadzona do jst w styczniu, a wpłacona w grudniu do jednostki budżetowej. W jaki sposób ująć kwotę VAT, aby sprawozdanie w części A było równe z częścią B?
12 marca 2020Czytaj więcej »
wiper-pixel