Wchodzi w życie split payment – zobacz, co musisz wiedzieć o rachunku VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 21 czerwca 2018
d2a69d6f88a53c061d70556ac56cedbf2d97a1ee-medium

Rachunek VAT będzie otwierany bezpłatnie. Pamiętaj, że będzie można go wykorzystać wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami podatku VAT. Sprawdź więcej.

Dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest posiadanie przez dostawców towarów i usług tzw. rachunku VAT. Jest to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami podatku VAT.

Rachunek VAT – jak wynika z dodanych z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów art. 62a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 3b ustawy o SKOK-ach - jest bezpłatnie otwierany i prowadzony przez banki i SKOK-i dla każdego nowego posiadacza rachunku (bez potrzeby zawarcia odrębnej umowy). Z kolei w art. 7 i 8 ustawy nowelizującej z 15 grudnia 2017 r. znajdują się przepisy przejściowe nakazujące bankom i SKOK-om otworzyć rachunki VAT dla posiadaczy rachunków założonych przed 1 lipca 2018 r.

Rachunek VAT może być uznawany wyłącznie określonymi środkami, a także może być obciążany wyłącznie na określone cele. Zasady obowiązujące w tym zakresie określa art. 62b ustawy – Prawo bankowe, którego przepisy są odpowiednio stosowane również do rachunków VAT prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Środki wpłacane i wypłacane z rachunku VAT

Środki wpłacane na rachunek VAT

Środki wypłacane na rachunek VAT

Środki pochodzące z tytułu:

1)       zapłaty odpowiadającej kwocie podatku VAT płaconej dostawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu,

2)       wpłaty kwot podatku VAT przez podatników, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT (chodzi o podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych), na rzecz płatników wskazanym w art. 17a ustawy o VAT, przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu,

3)       przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,

4)       zwrotu przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu kwot podatku VAT wynikających z faktur korygujących wystawianych w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT,

5)       zwrotu przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (na podstawie art. 87 ust. 6a ustawy o VAT).

Środki wypłacane w celu:

1)       dokonania przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu płatności kwoty podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu,

2)       dokonania przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu zwrotu kwoty VAT wynikającej z faktur korygujących wystawianych w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT,

3)       wpłaty (na rachunek urzędu skarbowego) podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,

4)       wpłaty przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu podatku VAT przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT (chodzi o podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych), na rzecz płatnika wskazanego w art. 17a ustawy o VAT,

5)       przekazania przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, kwoty podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika niebędącego dostawcą towarów lub usług, który:

-         otrzymał płatność przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, oraz

-         nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,

6)       zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;

7)       przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:

-         art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

-         art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT– wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,

-         art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;

8)       przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy o VAT,

9)       przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy o finansach publicznych,

10)   realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług.

Dodać należy, że rachunki VAT otwierane są dla wszystkich rachunków rozliczeniowych, w tym do „prywatnych” rachunków rozliczeniowych. Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby otwieranie rachunków VAT tylko do, przykładowo, rachunków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich posiadaczy.

W przypadku posiadania przez dany podmiot kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla wszystkich tych rachunków bank lub kasa prowadzą jeden tylko rachunek VAT (chyba że posiadacz tych rachunków rozliczeniowych złoży wniosek o prowadzenie więcej niż jednego rachunku VAT).

Natomiast w przypadku posiadania przez dany podmiot przez dany podmiot rachunków rozliczeniowych w różnych bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, rachunki VAT prowadzone są przez wszystkie te banki lub kasy (a więc w przypadkach takich dany podmiot posiada przynajmniej tyle rachunków VAT, w ilu bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych posiada rachunku rozliczeniowe).

Polecamy w Portalu FK szkolenie video dotyczące zmian w VAT od 1 lipca 2018 r.:

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62).
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel