15 odpowiedzi na najważniejsze problemy dotyczące split payment

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 14 sierpnia 2018
4e4b1b50575f4c8a58d5aa1b8fc3a2252a198801-medium

Od 1 lipca br. obowiązują przepisy o split payment czyli mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie z nowymi przepisami będący podatnikami VAT nabywcy mogą podjąć decyzję o dokonaniu płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie VAT - na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT). Z kolei nabywcy korzystający z tej możliwości mają szereg przywilejów, a dostawcy - zważywszy, że nie otrzymują całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy - nie mogą przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi. Czy przedsiębiorca musi dokonywać płatności z wykorzystaniem MPP? Czy nabywca może tylko częściowo opłacić fakturę z wykorzystaniem MPP? Czy można opłacać z wykorzystaniem MPP tylko niektóre faktury wystawiane przez danego kontrahenta? W tekście znajdziesz 15 odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące split payment.

1. Czy przedsiębiorca musi dokonywać płatności z wykorzystaniem MPP?

Nie, korzystanie z MPP jest uprawnieniem podatników, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą VAT. Stosowanie MPP jest zatem dobrowolne (zob. stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 20263 pismo Ministerstwa Finansów z 20 marca 2018 r. - sygn. PT8.054.15.2018.TXZ.130E).

2. Czy nabywca może tylko częściowo opłacić fakturę z wykorzystaniem MPP?

Tak, nabywcom przysługuje również prawo do określenia kwoty, która zostanie zapłacona z wykorzystaniem MPP. Za pomocą MPP opłacona może być nie tylko cała faktura, ale również jej część.

3. Czy można opłacać z wykorzystaniem MPP tylko niektóre faktury wystawiane przez danego kontrahenta?

Tak, nie ma przeszkód, aby z wykorzystaniem MPP opłacane były tylko niektóre faktury wystawiane przez danego kontrahenta.

4. Czy osoba prywatna może dokonać płatności z wykorzystaniem MPP?

Nie, uprawnienie do skorzystania z MPP przysługuje wyłącznie nabywcom będącym podatnikami VAT. Podmioty niebędące podatnikami (w szczególności osoby prywatne) z MPP korzystać nie mogą.

5. Jak dokonać płatności z wykorzystaniem MPP?

W przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu z MPP zapłata jest dokonywana w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przy wykorzystaniu dedykowanego komunikatu przelewu. Zapłata za jego pomocą dokonywana jest częściowo (tj. w części odpowiadającej wartości sprzedaży netto) na zwykły rachunek płatniczy dostawcy, częściowo zaś (tj. w części odpowiadającej kwocie VAT) na rachunek VAT dostawcy.

6. Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zapłaty z wykorzystaniem MPP?

Uprawnienie do korzystania przez nabywców z MPP ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Według mnie oznacza to, że ewentualne postanowienia umów lub regulaminów wyłączające uprawnienie do korzystania z MPP nie wywołują skutków prawnych jako postanowienia sprzeciwiające się ustawie o VAT.

Z tego samego powodu bezskuteczne są moim zdaniem zapisy umowne przewidujące kary umowne za dokonywanie płatności z wykorzystaniem MPP. Skuteczne są natomiast stosowane przez sprzedawców zachęty (np. oferowanie rabatów czy skont) do niekorzystania z MPP.

7. Czy płatności z wykorzystaniem MPP muszą być dokonywane na rachunki VAT sprzedawców?

Nie, z przepisów określających MPP nie wynika, że płatności z wykorzystaniem MPP muszą być dokonywane na rachunki VAT sprzedawców. Powoduje to, że w przypadku płatności dokonywanych dla podmiotów innych niż sprzedawcy (np. faktorom czy firmom windykacyjnym) MPP może być wykorzystywany poprzez dokonywanie wpłat na rachunki VAT tych podmiotów.

8. Jak uregulować VAT od dokonywanych zakupów, jeżeli na rachunku VAT nie ma odpowiedniej ilości środków?

Kwoty VAT od dokonywanych zakupów mogą, lecz nie muszą być płacone z rachunku VAT. W konsekwencji, jeżeli na rachunku VAT nie ma środków wystarczających na opłacenie VAT od dokonywanych zakupów, kwoty tego podatku trzeba zapłacić ze "zwykłego" rachunku (z wykorzystaniem MPP lub bez).

9. Czy można dokonać płatności z wykorzystaniem MPP przed wystawieniem faktury?

Nie, gdyż jednym z warunków stosowania MPP jest wskazanie przy dokonywaniu przelewu numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Wyłącza to możliwość takiego sposobu płatności przed wystawieniem faktury przez dostawcę (np. na podstawie proformy).

10. Czy z wykorzystaniem MPP można opłacać faktury zaliczkowe?

Tak, faktury zaliczkowe można opłacać z wykorzystaniem MPP.

11. Czy aby dokonać płatności z wykorzystaniem MPP, muszę znać numer rachunku VAT sprzedawcy?

Nie, do realizacji przelewów w ramach MPP nie jest konieczna znajomość numeru rachunku VAT sprzedawcy. Wystarczy znać numer "zwykłego" rachunku rozliczeniowego sprzedawcy. Dokonanie na taki rachunek płatności z wykorzystaniem MPP spowoduje przekazanie przez bank lub SKOK odpowiedniej kwoty na rachunek VAT sprzedawcy.

12. Czym jest rachunek VAT?

Dla stosowania MPP konieczne jest posiadanie przez dostawców towarów i usług tzw. rachunku VAT. Jest to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami VAT.

13. Czy trzeba złożyć wniosek w banku o otworzenie rachunku VAT?

Nie, rachunek VAT jest bezpłatnie otwierany i prowadzony przez banki i SKOK-i dla wszystkich posiadaczy rachunków bez potrzeby zawierania odrębnej umowy ani składania jakichkolwiek wniosków.

14. Ile rachunków VAT powinny swoim klientom otworzyć banki i SKOK-i?

Banki oraz SKOK-i, co do zasady, otwierają jeden rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych. Na wniosek klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy banki oraz SKOK-i mogą jednak otworzyć kolejne rachunki VAT.

15. Czy rachunki VAT banki i SKOK-i powinny otwierać tylko przedsiębiorcom?

Nie, rachunki VAT otwierane są dla wszystkich rachunków rozliczeniowych, w tym do "prywatnych" rachunków rozliczeniowych. Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby otwieranie rachunków VAT tylko do, przykładowo, rachunków "firmowych" (związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich posiadaczy).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
split paymentstawka VAT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel