Zawieszenie emerytury a działalność gospodarcza

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 24 marca 2011
Pytanie:  Pobieram emeryturę. Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości i ruchomości bez zawieszania emerytury?
Odpowiedź: 

Tak, przedsiębiorca mający ustalone prawo do emerytury, u którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej odpowiada tej najniższej dopuszczalnej tj. kwocie stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty tzw. limitu 30-krotności - w 2011 r. - 2.015,40 zł, może prowadzić własną firmę bez obawy o swoją emeryturę.

Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Jednakże emerytura/renta nie jest zagrożona w przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Te osoby, ze względu na wiek mogą dodatkowo zarobkować bez utraty świadczenia czy obniżenia jego wysokości.

Prawo do emerytury/renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarcza stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. W 2011 r. minimalna podstawa wynosi 2.015,40 zł.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (od 1 marca 2011 r. - 4.469,70 zł).

Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, od 1 marca 2011 r. wynosi 2.406,80 zł.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, a więc 2.406,80 zł, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Z powyższego wynika, że najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców (2.015,40 zł) jest niższa od kwoty 2.406,80 zł. Emerytura nie zostanie, więc ani zmniejszona ani tym bardziej zawieszona.

Tekst opublikowany: 

9 marca 2011 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel