Wcześniejsza emerytura dla 62 -latka

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 26 marca 2010
Pytanie:  W tej samej spółce z o.o. jestem jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o. oraz członkiem zarządu. Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Posiadam 100 % udziałów w tej spółce. Mam 62 lata (ur.1948 r.). Czy należy mi się emerytura oraz, czy jeśli bym miał przyznaną emeryturę, to podlegam ograniczeniom wysokości mojego wynagrodzenia? Czy może jest inne rozwiązanie w mojej sytuacji?
Odpowiedź: 

Mężczyzna urodzony przed 1 sytcznia1949 r., a więc dotyczy to Pana, może nabyć prawo do wcześniejszej emerytury - jeżeli jest pracownikiem wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę i spełnia następujące warunki:

  1. ukończył 60 lat oraz udowodni, co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy,
  2. udowodni, co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy
  3. udowodni 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz łącznie okresów składkowych i nieskładkowych 25 lat.

Zaznacza się, iż wcześniejsza emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy: ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy, co najmniej przez 6 miesięcy.

Nie jest wymagany warunek pozostawania ostatnio w stosunku pracy, jeżeli ubezpieczony mężczyzna pozostawał w stosunku pracy przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, w przypadku wniosku o emeryturę na warunkach określonych w ppkt. 1 - przepis wymaga 35 lat łącznie okresów składkowych i nieskładkowych (okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze 1/3 udowodnionych okresów składkowych).

Jeżeli więc Pan spełnia podane wyżej warunki dotyczące wymaganego stażu - to może w każdym czasie wystąpić o przyznanie emerytury wcześniejszej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Pana miejsca zamieszkania.

Informuję, iż według postanowień ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, dalej ustawa emerytalna), powszechny wiek uprawniający do nabycia prawa do emerytury określony został na 60 lat dla kobiety oraz 65 dla mężczyzny.

Przyznanie prawa do emerytury nie ma żadnego wpływu na Pan wynagrodzenie. Natomiast wysokość otrzymywanego przez Pana wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (przychodu) może mieć wpływ na wypłatę emerytury.

Jeżeli Pana wynagrodzenie będzie przekraczało 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego ogłaszanego, co kwartał przez Prezesa GUS, lecz nie będzie przekraczała 130 % tego wynagrodzenia, w takim przypadku emerytura Pana będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, lecz nie więcej niż o kwotę 488,67 zł (taka kwota maksymalnego zmniejszenia emerytury obowiązuje od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.). Natomiast, jeżeli przychody Pana będą przekraczały 130% przeciętnego wynagrodzenia kwartalnego - w takim przypadku wypłata Pana emerytury podlegałaby zawieszeniu. Osiąganie przychodów poniżej 70% przeciętnego wynagrodzenia kwartalnego nie ma wpływu na wypłatę emerytury.

Podane wyżej zasady dotyczące zmniejszenia emerytury bądź zawieszenia jej wypłaty wobec osiągania przychodów mają zastosowanie do osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przychody emeryta nie mają wpływu na wypłatę emerytury, niezależnie od ich wysokości.

Tekst opublikowany: 

14 marca 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel