Renta a prowadzenie działalności w Niemczech

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 3 października 2011
Pytanie:  Mam przyznaną rentę - umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zarejestrowałem działalność gospodarczą w Niemczech. Do jakiej wysokości mogę osiągnąć przychody, aby nie została zabrana renta? Czy muszę dochody z działalności z Niemiec rozliczyć w Polsce razem z rentą?

Prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przez emeryta przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub z tytułu służby, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Odpowiedź: 

Renta ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przez rencistę przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 czerwca 2011 r. - 2.426,50 zł). Natomiast prawo do renty ulega zawieszeniu, jeżeli rencista osiąga przychody w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 czerwca 2011 r. - 4.506,30 zł).

Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dalej: ustawa o emeryturach i rentach z FUS, prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104 - 106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, chyba że rencista osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli kobieta 60 lat a mężczyzna 65 lat.

Prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przez emeryta przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub z tytułu służby, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Emerytura lub renta ulega zmniejszeniu, jeżeli emeryt lub rencista z tytułu ww. działalności osiąga przychody przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Natomiast emerytura lub renta ulega zawieszeniu, jeżeli świadczeniobiorca osiągnie przychody przekraczające 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

Z art. 104 ust. 3 o emeryturach i rentach z FUS wynika, że przy ocenie tego, czy świadczenie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu renty bierze się pod uwagę także przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1 ustawy emerytalnej, wykonywanej za granicą np. w Niemczech. Przychody te przelicza się na złotówki stosując przelicznik walutowy ogłaszany przez Komisję Administracyjną Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, obowiązujący w kwartale obejmującym miesiąc, który podlega rozliczeniu.

Tekst opublikowany: 

8 sierpnia 2011 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel