Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Praca na emeryturze - jakie zmiany obowiązują w 2011 r.?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 8 lutego 2011
Pytanie:  Nasza pracownica w styczniu 2006 r. ukończyła 55 lat i wystąpiła do ZUS o naliczenie wcześniejszej emerytury, rozwiązując jednocześnie z nami umowę o pracę. Z dniem 1 lutego 2006 r. nawiązaliśmy z tą pracownicą nowy stosunek pracy. Pracownica miała emeryturę całkowicie zawieszoną. W styczniu 2011 r. pracownica osiągnęła pełny wiek emerytalny i wystąpiła do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury i rozpoczęcie wypłaty świadczenia. Czy wobec zmiany przepisów może u nas pracować i jednocześnie pobierać emeryturę?
Odpowiedź: 

W przedstawionej sprawie pracownica spełniała warunki do:

  • emerytury wcześniejszej przysługującej przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, tj. przed osiągnięciem 60 lat oraz
  • emerytury od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Wobec rozwiązania umowy o pracę w 2006 r. oraz osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego organ rentowy podjął wypłatę emerytury wcześniejszej. Należy domniemywać, iż przychody osiągane po ponownym nawiązaniu stosunku pracy przekraczały 130% przeciętnego wynagrodzenia krajowego i z tego powodu wypłata tej emerytury wcześniejszej została zawieszona.   

Z uwagi na to, iż pracownica kontynuuje zatrudnienie - to wypłata emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej podlega zawieszeniu do czasu rozwiązania trwającego stosunku pracy.

Powyższa zasada wynika ze zmian w ustawie emerytalnej, obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. (art. 103a ustawy emerytalnej). Wypłata tej emerytury może być podjęta, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.

Z postanowień obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 103a ustawy emerytalnej wynika, iż prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. 

Natomiast - wobec rozwiązania umowy o pracę po przyznaniu wcześniejszej emerytury oraz wobec osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - obecnie organ rentowy powinien podjąć wypłatę tej pracownicy emerytury wcześniejszej.

Nadmieniam, iż do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez organ rentowy w sprawie emerytury ustalonej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej (w powszechnym wieku emerytalnym) pracownica może wycofać ten wniosek Wycofanie wniosku umożliwi ustalenie emerytury z zastosowaniem średniego trwania życia obowiązującego dla wieku pracownicy osiągniętego w miesiącu zgłoszenia wniosku (ponownego) o emeryturę, z uwzględnieniem zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych na jej koncie do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku.

Tablice średniego trwania życia prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w terminie do 31 marca każdego roku. 

Decyzja organu rentowego uprawomocnia się w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

W każdym dowolnym czasie pracownica może ponownie zgłosić wniosek o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, np. po rozwiązaniu umowy o pracę.

Niezależnie od nabycia uprawnień do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym -  pracownica może mieć także przeliczoną emeryturę wcześniejszą. Przeliczenie tej emerytury będzie dotyczyło uwzględnienia okresów składkowych ( i ewentualnie nieskładkowych) przebytych po przyznaniu w 2006 r. emerytury wcześniejszej oraz podstawy wymiaru z uwzględnieniem zarobków osiąganych po przyznaniu emerytury wcześniejszej.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku, gdy jedna osoba może mieć ustalone prawo do emerytury na podstawie dwóch (lub więcej) przepisów - wypłacana może być tylko jedna emerytura - kwotowo wyższa lub wybrana przez osobę zainteresowaną.

Tekst opublikowany: 

7 lutego 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel