Ograniczenie emerytury w razie prowadzenia działalności gospodarczej

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 23 marca 2011
Pytanie:  Posiadam ustalone prawo do emerytury i ją pobieram. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Czy w związku z tym prawo do pobierania emerytury jest ograniczone?
Odpowiedź: 

Jeśli emeryt - przedsiębiorca zadeklaruje w ZUS, że przychód z działalności gospodarczej nie przekroczy ustawowych limitów tzn. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, to emerytura nie ulegnie zmniejszeniu.

Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Jednakże emerytura/renta nie jest zagrożona w przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Te osoby, ze względu na wiek mogą dodatkowo zarobkować bez utraty świadczenia czy obniżenia jego wysokości.

Prawo do emerytury/renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przepisy ograniczające prawo do emerytury dla dodatkowo zarobkujących stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury i prowadząca działalność gospodarczą, według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu firmy, lecz ubezpieczenia te mają charakter dobrowolny. Jednak mimo to, nawet jeśli składek faktycznie nie opłaca, w razie przekroczenia wyznaczonych limitów przychodu, jej emerytura może być obniżona lub wypłata zawieszona.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarcza stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. W 2011 r. minimalna podstawa wynosi 2.015,40 zł.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (od 1 marca 2011 r. - 4.469,70 zł).

Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Kwota równa 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, od 1 marca 2011 r. wynosi 2.406,80 zł.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, a więc 2.406,80 zł, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Z powyższego wynika, że najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców (2.015,40 zł) jest niższa od kwoty 2.406,80 zł. Emerytura nie zostanie, więc ani zmniejszona ani tym bardziej zawieszona, jeżeli emeryt poinformuje ZUS, że jego przychód odpowiada tej minimalnej podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Tekst opublikowany: 

9 marca 2011 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel