nabycie przedsiębiorstwa

Rozliczenie połączenia metodą nabycia – księgowanie

Pytanie:  Spółka z o.o. założona we wrześniu 2015 r. dnia 1 grudnia 2015 r. kupiła zorganizowaną część spółki cywilnej i przejęła pracowników. Cena obejmowała: środki trwałe o łącznej wartości 25.000 zł, towary handlowe o wartości 2.000 zł; wyposażenie o łącznej wartości 40.000 zł; surowce i materiały o wartości 35.000 zł; wartości niematerialne i prawne o wartości 3.000 zł (wszystkie wartości wynikają ze spisu z natury). Ustalono, że różnica pomiędzy ceną nabycia 120.000 zł – ceną składników majątku ujętych w spisie z natury 105.000 zł stanowiąca 15.000 zł jest ceną za bazę klientów, logo, umowy handlowe. Nie zostały zakupione należności i zobowiązania. Spółka zapłaciła PCC w wysokości 2% od wartości kupionych surowców, materiałów, towarów, środków trwałych i wyposażenia oraz 1% od wartości wnip i logo (18.000 zł). Władze spółki nie dokonały wyceny wartości rynkowej zakupionej spółki. Czy prawidłowe będzie wprowadzenie do ksiąg:
  • wn środki trwałe 25.000 zł;
  • wnip 18.000 zł;
  • wyposażenie 40.000 zł;
  • surowce 35.000 zł;
  • towary 2.000 zł;
  • ma rozrachunki z dostawcą;
  • amortyzacja środków trwałych i wnip
- począwszy od stycznia 2016 r. środków trwałych według stawek podatkowych? Czy prawidłowe jest odniesienie bezpośrednio w koszty w grudniu 2015 r. - surowców, towarów i wyposażenia (surowce korygowane są na koniec miesiąca o wykonywany comiesięcznie remanent; towary w sklepach firmowych rozliczane są wg marży zarezerwowanej). Jak ustalić wartość firmy? Czy w sytuacji, gdy władze spółki nie dokonały wyceny (biegły rzeczoznawca) mogą to zrobić w sposób następujący – towary, surowce -cena zakupu, środki trwałe, wnip wg własnej oceny posiłkując się np. wartością księgową środków trwałych? W spółce sprzedającej np. spółka z o.o. kupiła piec piekarniczy w cenie 5.500 zł (w spółce sprzedającej piec miał wartość początkową 18.500 zł, umorzenie 13.721,13 zł, wartość netto 4.778,87 zł), dokonując własnych oceń powstałaby dodatnia wartość firmy np. 20.000 zł wówczas amortyzacji podlegałyby środki trwałe wg stawek podatkowych (podstawy amortyzacji wynikałyby ze spisu z natury) i dodatnia wartość firmy (pozostałe koszty operacyjne, amortyzacja nie krótsza niż 5 lat)? Czy, jeśli z własnych ocen i wyliczeń powstałaby ujemna wartość firmy np. 20.000 zł, czy byłaby ona odnoszona w czasie na - przychody operacyjne, amortyzacja środków trwałych wg stawek podatkowych? Czy władze spółki mogą nie dokonać żadnej wyceny wartości firmy? Czy wartość środków trwałych (podstawa amortyzacji) będzie zawsze wartością ze spisu z natury?
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel