biegły rewident

segregatory

Już czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 rok

Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 r. należy dokonać w takim czasie, aby biegły rewident przeprowadzający to badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Wiąże się to z koniecznością poinformowania biegłego rewidenta o terminach jej przeprowadzenia.

Jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dalej: uor są zobligowane do poddania swego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy jednostek dominujących sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych kontynuujących działalność:
1. banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
5. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.


W dalszej części artykułu przeczytasz:
- Kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?
- Kto dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego?
- Co powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta? - Znajdziesz także przykład uchwały.

wiper-pixel