Sprawdź, jak w 2017 roku rozliczać składki ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicą

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 26 stycznia 2017

Twoja firma deleguje pracowników do pracy za granicę? Sprawdź, jak od 1 stycznia 2017 r. rozliczać za nich składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2017 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi 4.263 zł (obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w  sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). Jeśli więc od nowego roku miesięczny przychód osoby oddelegowanej z Polski do pracy za granicą wynosi nie mniej niż ww. kwota, wówczas podstawa składek społecznych takiej osoby w danym miesiącu nie może być niższa niż 4263 zł.

Nowe zasady ustalania podstawy składek oddelegowanych

Od 1 października 2016 r. w znaczący sposób zmodyfikowano reguły ozusowania osób wysłanych w ramach oddelegowania do wykonywania obowiązków służbowych poza granicami Polski. W aktualnym stanie prawnym, jeśli oddelegowani uzyskują przychód niższy od przewidzianej na dany rok prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej, podstawę składek społecznych stanowią dla nich faktyczne zarobki.

W sytuacji zaś, w której ich miesięczny przychód przekracza poziom przeciętnego wynagrodzenia, osoby oddelegowane korzystają ze zwolnienia składkowego. Jego istotą jest obniżenie podstawy wymiaru składek o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej dla pracowników tzw. budżetówki. Przy czym na podstawie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, po zastosowaniu wspomnianego zwolnienia, podstawa składek nie może być niższa niż przeciętna prognozowana miesięczna płaca.

PRZYKŁAD: Pracownik został oddelegowany na kilka miesięcy do pracy w Niemczech, podlegając w tym okresie pod polski system ubezpieczeń. Przez cały styczeń 2017 r. wykonywał pracę za granicą i uzyskał wynagrodzenie w wysokości 2100 euro brutto.

Przyjmując, że do przeliczeń na złote jego pracodawca przyjął kurs euro wynoszący 4,4240 zł, przychód styczniowy brutto to 9.290,40 zł (2100 euro x 4,4240 zł). Jest on wyższy od prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego przewidzianego na 2017 r. (4.263 zł).

W związku z tym, w analizowanym przypadku, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń stanowić powinna kwota 4.263 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

  • równowartość diet za każdy dzień pobytu w styczniu 2017 r. w Niemczech: 49 euro x 31 dni = 1519 euro; 1519 euro x 4,4240 zł = 6.720,06 zł;
  • wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet: 9.290,40 zł – 6.720,06 zł = 2.570,34 zł;
  • 4.263 zł >2.570,34 zł.

Świadczenie pracy w jednym miesiącu za granicą i w Polsce

Nierzadko zdarza się, że oddelegowany w jednym miesiącu wykonuje pracę zarówno w Polsce jak i poza jej terytorium. W takich okolicznościach wyznaczając podstawę oskładkowania należy brać pod uwagę łączny przychód osiągnięty przez podwładnego wliczając w to zarobki przysługujące za obowiązki krajowe i zagraniczne.  Takich wyjaśnień ZUS udzielił na swej stronie internetowej w informacji zatytułowanej: „Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.”.

Podkreślmy, że przy wyznaczaniu liczby dni pobytu za granicą:

  • uwzględniamy każdy dzień pracy poza granicami kraju, a także dni rozkładowo wolne od pracy (np. soboty i niedziele przypadające w trakcie pracy za granicą),
  • pomijamy okresy korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego (niezależnie od tego, gdzie go spędza) oraz okresy pobierania przez niego wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego.

Podstawa składek przy oddelegowaniu przez część miesiąca

W opinii ZUS, niezależnie od liczby dni świadczenia pracy za granicą w danym miesiącu w ramach oddelegowania, porównania miesięcznego przychodu osoby zatrudnionej do poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej należy dokonywać zawsze do pełnej kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

A zatem w przypadku oddelegowania zagranicznego obejmującego część miesiąca, przy dokonywaniu porównania miesięcznego przychodu podwładnego do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nie ma podstaw prawnych do proporcjonalnego zmniejszania tej kwoty odpowiednio do okresu przebywania za granicą.

PRZYKŁAD: Pracownik został zatrudniony na pełny etat od 18 stycznia 2017 r. i od razu tego samego dnia oddelegowano go na pół roku do pracy we Francji. Przez cały ten okresie będzie podlegał ubezpieczeniom w ZUS.

Jego styczniowa pensja wyniosła 1350 euro brutto, co po przeliczeniu (przy zastosowaniu przykładowego kursu 1 euro = 4,4240 zł) daje kwotę 5.972,40 zł.

W takich okolicznościach styczniowa podstawa składek społecznych oddelegowanego powinna wynieść 4.263 zł, zgodnie z wyliczeniem:

  • równowartość diet za każdy dzień pobytu w styczniu 2017 r. we Francji: 50 euro x 14 dni = 700 euro; 700 euro x 4,4240 zł = 3.096,80 zł;
  • wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet: 5.972,40 zł – 3.096,80 zł = 2.875,60 zł;
  • 4.263 zł > 2.875,60 zł.

 

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel