Czy w styczniu 2018 roku można pracownikowi wypłacić jeszcze 2.000 zł minimalnej płacy?

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 3 stycznia 2018
Pytanie:  Czy wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu 2018 r. może jeszcze być poniżej kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku 2018? Czy wypłata w styczniu może być 2.000 zł brutto?
Odpowiedź: 

Tak, wynagrodzenie za grudzień 2017 r. wypłacone w styczniu 2018 r. pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od kwoty 2.000 zł.

Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 Kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Z kolei z regulacji zawartych w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, przy czym przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Przechodząc bezpośrednio do problemu przedstawionego w pytaniu, ustalając kwotę minimalnego wynagrodzenia należy odnieść się do okresu, za jaki ono przysługuje, a nie momentu jego wypłaty.

W konsekwencji, pobory wypłacone w styczniu 2018 r. za grudzień 2017 r. nie mogą być niższe od płacy minimalnej obowiązującej w 2017 r. Kwota minimalnego wynagrodzenia określona na dany rok kalendarzowy dotyczy bowiem miesięcy od stycznia do grudnia tego roku, bez względu na termin wypłaty. 

Na marginesie warto dodać, że w świetle ustawy o PIT, przychodami – z zastrzeżeniem wyjątków niemających jednak odniesienia do omawianej sytuacji – są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym, wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu 2018 r. będzie stanowiło przychód podatkowy podlegający rozliczeniu w 2018 r.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel