Sprawdź, jakie skutki w PIT ma sfinansowanie noclegu dla pracownika

Dodano: 23 marca 2018
8942c83e4c37a942c90df299deee11d050a46e57-medium

Czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu, stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT? A w konsekwencji, czy trzeba naliczyć i pobrać zaliczkę na PIT? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS. Poznaj jego stanowisko.

Skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie wynikającym z kontaktów handlowych pracodawcy i kontrahenta dotrzeć do kontrahenta, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak aby była ona wydajna i należytej jakości. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej o nr 0115-KDIT2-2.4011.438.2017.1.RS.

Czego dotyczyła sprawa

Spółka zajmuje się budową domów jednorodzinnych na rzecz inwestorów na działkach stanowiących ich własność. Aby sprawnie prowadzić budowę spółka zatrudnia - na podstawie umów o pracę - tzw. pracowników mobilnych. Należą do nich: kierownicy budów oraz inżynierowie. Miejscem zatrudnienia pracownika mobilnego określonym w umowie o pracę jest obszar jednego województwa, obszar kilku województw lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach obszar całego kraju. Do obowiązków takich pracowników należy m.in.:

  • nadzorowanie poszczególnych budów,
  • dokonywanie odbiorów częściowych budowy,
  • doradztwo merytoryczne inwestorom,
  • współpraca z działem serwisowym w przypadku usterek domu.

Jeden pracownik mobilny odpowiada jednocześnie za prowadzenie kilku/kilkunastu budów usytuowanych na obszarze jednego województwa, kilku województw bądź całego kraju. Takie osoby zobowiązane są do ciągłych wyjazdów oraz przejazdów pomiędzy tymi budowami.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu w celu sprawnego i należytego wywiązania się z obowiązków służbowych, stanowi przychód ze stosunku pracy tych pracowników, podlegający opodatkowaniu PIT, a w konsekwencji, czy spółka, jako płatnik zobowiązany jest do naliczania, pobrania i wpłacenia zaliczki na PIT.

Spółka uważała, że wartość opłacanego przez nią noclegu, z którego pracownik korzysta wyłącznie w związku z pracą wykonywaną w wyznaczonym obszarze kraju nie stanowi dla pracownika przychodu do opodatkowania, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Organ podatkowy przyznał spółce rację. Mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok TK i orzecznictwo NSA

Dyrektor KIS odniósł się do wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając  ustalenia Trybunału Konstytucyjnego, NSA w wyroku w wyroku z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12) wyraził pogląd, że jakkolwiek skorzystanie ze świadczenia w postaci noclegu wykupionego przez pracodawcę niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy obowiązanego do właściwego zorganizowania pracy.

Z kolei w wyroku z 2 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2387/12) NSA orzekł, że obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej.

Skutki podatkowe wydanej interpretacji

W konsekwencji dyrektor KIS uznał, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez spółkę kosztów noclegów, związane z wykonywaniem przez pracowników pracy w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę (niebędącym podróżą służbową), nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od firmy jakiekolwiek przysporzenia majątkowego.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.438.2017.1.RS

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel