W 2017 roku wyższe progi dla ksiąg rachunkowych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 23 listopada 2016
8102c17b28f822b51e4094acdc12e91be1a2279b-medium

Jednostka, której przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe. Dzisiaj limit ten wynosi 1.200.000 euro. Dowiedz się więcej.

Wyższy limit

Do Sejmu trafił właśnie wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Chodzi o podniesienie progu obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000

Limit ten będzie dotyczył osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób

fizycznych oraz spółek partnerskich.

Po zmianach  jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. W przypadku przychodów poniżej progu prowadzenie ksiąg będzie dobrowolne.

Dodatkowy obowiązek

W związku z ta zmianą zaproponowano nowelizację art. 70a uor. Po zmianach  kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiana dla mikroprzedsiębiorców

Proponowana zmiana zakłada też wykreślenie z katalogu jednostek mikro art. 3 ust. 1a pkt 3 uor. Oznacza to, że jednostkami mikro będą mogły być jedynie te osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzić będą księgi rachunkowe dobrowolnie.

Proponowana zmiana ograniczy liczbę jednostek małych, gdyż około 13,8 tys. podatników (za OSR), osiągających przychody w przedziale 1,2 mln – 2 mln euro, zostanie w ogóle zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie zostanie poszerzony krąg jednostek małych o nowe podmioty, nieobjęte obecnie tymi przepisami.

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. w związku, z czym w art. 25 zaproponowano, że zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych za 2017 r. składane mogą być w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Projekt został skrytykowany przez środowiska księgowe – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, które wskazały, że podniesienie progu może zagrozić bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Sprawdź też:

Etap legislacyjny: rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – po I czytaniu w Sejmie, przekazany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel