Zmiany 2017: Zobacz, co się zmieniło w Ordynacji, podatkach dochodowych i rachunkowości

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 3 stycznia 2017

Podwyższenie limitu, od którego obowiązkowo trzeba prowadzić księgi rachunkowe, czy też wprowadzenie objaśnień podatkowych, które dadzą podatnikom ochronę – takie m.in. zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Jest ich jednak więcej. Zobacz, na jakie nowe regulacje musisz się przygotować.

Opublikowana pod koniec roku ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje istotne zmiany dla podatników. Sprawdźmy, co w praktyce one oznaczają.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

  1. Objaśnienia podatkowe

Do Ordynacji podatkowej zostaną wprowadzone, obok istniejących interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych, objaśnienia podatkowe, czyli ogólne wyjaśnienia przepisów w zakresie podatków.

Objaśnienia będą wydawane tylko przez ministra finansów i tylko z urzędu. Będą one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Objaśnienia podatkowe będą miały funkcje ochronną, tj. podatnicy, którzy się do nich będą stosowali nie będą musieli płacić odsetek od zaległości podatkowych w razie ich zmiany, a nawet nie będą musieli zapłacić podatku.

Jak było?

Wcześniej ministerstwo finansów publikowało na swojej stronie wyjaśnienia, co do kwestii stosowania przepisów podatkowych, ale nie miały one mocy prawnej. Przykładem takiego wyjaśnienia jest chociażby Wyjaśnienie w sprawie ceny LPG przyjmowanej dla potrzeb podatku VAT w związku z WNT paliw silnikowych zamieszone na stronie ministerstwa w dniu 5 sierpnia 2016 r. Ministerstwo będzie weryfikowało dotychczas opublikowane wyjaśnienia, które według własnego wyboru zamieści w BIP i które od początku nowego roku zyskają moc prawną.

2.   Utrwalona praktyka interpretacyjna

Drugim istotnym rozwiązaniem wprowadzonym do Ordynacji podatkowej to instytucja utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przez praktykę należy rozumieć dominujące stanowisko wyrażane przez organy w wydawanych interpretacjach, zarówno indywidualnych, jak i ogólnych. Oczywiście badanie praktyki interpretacyjnej będzie ograniczone do tego samego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w określonym czasie, tj. 12 miesięcy w jednolitym stanie prawnym. Praktyka interpretacyjna nie będzie ustalana w odrębnej formie pisemnej przez organy podatkowej. To podatnik sam będzie musiał ustalić, jaka ona jest w drodze analizy interpretacji podatkowych.

Zastosowanie się do praktyki interpretacyjnej będzie chroniło podatnika przed naliczeniem odsetek za zwłokę, wszczęciem postępowanie karnego skarbowego.

PRZYKŁAD
Przykład Biuro rachunkowe zamierza skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT. W tym celu poszukuje wydanych interpretacji w tym zakresie za okres 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowym, w którym będzie chciało korzystać ze zwolnienia. Po analizie interpretacji dochodzi do wniosku, że usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych nie wyłącza go z możliwości skorzystania ze zwolnienia od VAT, mimo tego, że w ustawie o doradztwie podatkowym czynności te są uznane za czynności doradztwa podatkowego.

Niewątpliwie praktyka interpretacyjna jest korzystna z tego względu, gdyż chroni podatników bez konieczności występowania z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Jednak należy dostrzec również niedogodności tej instytucji. Po pierwsze, nie będzie można ustalić stałej praktyki interpretacyjnej, gdyż minister finansów ma prawo do zmiany lub interpretacji indywidualnych z urzędu.

Korzystanie z tego uprawnienia może powodować zamianę ustalonej praktyki interpretacyjnej. I biorąc pod uwagę tę okoliczność wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jest działaniem, które zapewni większe bezpieczeństwo podatnika. W przypadku praktyki interpretacyjnej podatnik musi sprawdzać co jakiś czas, czy interpretacje w oparciu, o które ją ustalił, nie uległy zmianie bądź nie zostały uchylone. Musi czynić to we własnym zakresie.

Natomiast, jeśli zostanie zmieniona bądź uchylona interpretacja indywidualna, to zawsze zostanie o tym fakcie powiadomiony. Drugim aspekt, który należy mieć na uwadze, to okoliczność, że za praktykę interpretacyjną jest uważane stanowisko dominujące. Jest to pojęcie nieostre.

Trudno ustalić sytuację, w której dane stanowisko jest uznane za dominujące, a w której nie. Gdyby w projekcie zastosowano zapis „przeważające”, to nie byłoby wątpliwości, ponieważ liczba wydanych interpretacji byłaby decydująca. Natomiast pojęcie dominujący należy uznać za szersze od pojęcia przeważający. Dane stanowisko jest dominujące, jeśli przewaga interpretacji z nim wyrażonym jest zdecydowanie większa od tych ze stanowiskiem odmiennym. Nie wiadomo natomiast jak liczbowo ustalić ten stosunek by można było mówić o stanowisku dominującym.

W ślad za przepisami Ordynacji podatkowej przewidziano również zmiany w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoście utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

  1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania podatkowego

Ustawa przewiduje się odstąpienie od wszczynania postępowania podatkowego w sytuacji, gdy na skutek powtórnej kontroli podatkowej zostaną stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stosowania właściwej stawki VAT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z nowym limitem

W 2017 roku zwiększył się limit przychodów, którego nieprzekroczenie uprawnia do skorzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wynosić on będzie 250.000 euro. Bez zmian natomiast ma pozostać kwota przychodów, których nieprzekroczenia uprawnia do odprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za okresy kwartalne. Nadal ma on wynosić 25.000 euro.

Jak jest teraz?

Ze zryczałtowanej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2016 roku nie przekroczą kwoty 1.074.400 zł.

Natomiast z rozliczenia kwartalnego będą mogli korzystać ci podatnicy, których przychody w 2016 roku nie przekroczą 107.440 zł.

Jak było?

Obowiązywał limit 150.000 euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Na podstawie tabeli kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016 z 3 października 2016 r. kurs euro był równy 4,2976 zł.

Nowy limit do prowadzenia pełnej rachunkowości

Ustawa podwyższa limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, którego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

Jak jest teraz?

Limit ten wynosi 2.000.000 euro, co w przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski nad dzień 3 października br. (4,2976 zł/euro) da kwotę 8.595.200 zł.

Jeśli zatem w 2016 roku wspomniane podmioty nie przekroczą tego poziomu, to będą mogły w dalszym ciągu nie prowadzić ksiąg rachunkowych bądź prowadzić od przyszłego roku podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Czytaj więcej o zmianach na 2017 rok:

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. poz. 2255).
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel