Układ sprawozdania finansowego

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka sporządza sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków itp. w układzie takim, że najpierw widnieje kolumna „rok ubiegły” a następnie kolumna „rok bieżący”. Ponieważ spotkaliśmy się z zarzutem ze strony badających, że najpierw powinna być kolumna „rok bieżący” a następnie „rok ubiegły” oraz że nasza prezentacja bilansu podważa poprawność sprawozdania finansowego proszę o wyjaśnienie, jak należy je sporządzić. Naszym zdaniem art. 46 uor określa, że w sprawozdaniu finansowym powinny być ujęte dwa okresy, natomiast nie określa, który należy wskazać jako pierwszy. Ponadto uważamy, że jest to nieistotne z punktu widzenia prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego, już na pewno nie kwalifikuje się do podważenia tego sprawozdania pod względem merytorycznym.

Upewnij się, czy dla poprawności sporządzenia bilansu istotne jest, w jakiej kolejności zaprezentujesz rok ubiegły oraz bieżący.

Odpowiedź: 

Kolejność kolumn nie ma znaczenia - nie wpływa ona na jakość i poprawność sprawozdania finansowego.

W świetle art. 46 ust. 1 uor, w bilansie wykazuje się stany na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Ustawodawca nie wymienia kolejności tych stanów, więc pozostaje ona bez znaczenia. Kolejność kolumn nie wpływa więc na jakość i poprawność sprawozdania finansowego.

Uwagi biegłego rewidenta mogą wynikać z jego przyzwyczajenia i dotąd weryfikowanych sprawozdań finansowych. Nie ma to jednak żadnego uzasadnienia merytorycznego. W efekcie firma bez przeszkód może zostawić stosowany układ: kolumnę z lewej jako rok ubiegły a z prawej jako rok bieżący.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel