Ujęcie wynagrodzeń i składek ZUS w kosztach spółki

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 28 sierpnia 2013
Pytanie:  W spółce komandytowej wynagrodzenia są płatne do 10. dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni z tytułu umów o pracę i umów zlecenie. Przykładowo zgodnie z listą płac, zostały naliczone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenie za miesiąc lipiec, które zostały wypłacone 09.08.2013 r. na rachunki bankowe. Proszę o podanie pełnej ewidencji ujęcia wynagrodzeń i składek ZUS w kosztach bilansowych i podatkowych spółki. Spółka prowadzi koszty rodzajowo tylko w zespole "4" . Czy umowy zlecenia ujmuje się w kosztach inaczej niż umowy o pracę, czy jest to samo zastosowanie?

Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada memoriału (art. 6 ust. 1 uor) zgodnie z którą należne wynagrodzenia wypłacone pracownikom z tytułu umowy o pracę za dany miesiąc ujmuje się w księgach rachunkowych w kosztach miesiąca, którego one dotyczą. Identycznie ujmuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy (FP), składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Czyli wynagrodzenia za pracę oraz ZUS za lipiec powinny być ujęte w kosztach lipca, a ewidencja tego będzie następujące:

 1. Naliczenie wynagrodzeń brutto za lipiec:
  Wn 4 „Wynagrodzenia”,
  Ma 2 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

 2. Potrącenie składek ubezpieczeń społecznych z wynagrodzeń pracownika:
  Wn 2 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
  Ma 2 „Rozrachunki publicznoprawne”.

 3. Naliczenie składek ZUS obciążających koszty pracodawcy:
  Wn 4 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
  Ma 2 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Można więc stwierdzić, że data wypłaty nie ma znaczenia dla ujęcia wynagrodzeń oraz pochodnych w kosztach według prawa bilansowego.

Rozpatrując pytanie w świetle prawa podatkowego (updof) niestety znaczenia ma data wypłaty wynagrodzenia oraz zapłaty składek ZUS dla ustalenia kosztów podatkowych. Według oraz art. 22 ust. 6ba updof, wypłacone przez zakład pracy należności ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Przykładowo, jeżeli wynagrodzenia zgodnie z umowa o prace są wypłacane na koniec każdego miesiąca, na przykład na 31 lipca, to jednostka zaliczy te wynagrodzenia do kosztów lipca zarówno według prawa bilansowego, jak i podatkowego. Jeżeli jednak wynagrodzenia za lipiec są wypłacane 9 sierpnia, to według prawa bilansowego są kosztami lipca, a prawa podatkowego stanowią koszt uzyskania przychodów w sierpniu.

Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez jednostkę gospodarcza oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według art. 22 ust. 6bb updof stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w następujących terminach. Przykładowo, jeżeli zostaną zapłacone do 15 sierpnia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów lipca.

Takie same zasady obowiązują w wypadku stosowania umów zlecenia.

Podsumowując można stwierdzić, że koszty bilansowe i podatkowe mogą się różnic w poszczególnych okresach. Dlatego w celu prawidłowego ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów jednostki mogą koszty podatkowe ustalać poza ewidencją księgowa (w pewnym sensie należy prowadzić dwie ewidencję) lub odpowiednio zorganizować konta analityczne, a mianowicie do konta „Wynagrodzenia” oraz konta „Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia” wydzielić odpowiednio konta:

a) konto 4xx1 „Wynagrodzenia – kup”,
b) konto 4xx2 „Wynagrodzenia – nkup”,
c) konto 4xx1 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kup”,
d) konto 4xx2 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – nkup”.

Przykładowo naliczenie wynagrodzeń za lipiec będzie zaksięgowane:

Wn 4 „Wynagrodzenia - nkup”,
Ma 2 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Natomiast w sierpniu po wypłacie wynagrodzenia należy dokonać księgowania:

Wn 4 „Wynagrodzenia – kup”,
Ma 4 „Wynagrodzenia - nkup”.

Czyli  konto 4 „Wynagrodzenia - nkup” nie będzie wykazywać salda.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel