Rodzaj i treść opinii biegłego o badanym sprawozdaniu finansowym

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Jakie rodzaje i treść opinii wydaje biegły o badanym sprawozdaniu finansowym?

Pytanie: Jakie rodzaje i treść opinii wydaje biegły o badanym sprawozdaniu finansowym?

Odpowiedź: Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólną ocenę biegłego rewidenta informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy według stanu na dzień zakończenia badania i wynika z dowodów badania zebranych w toku badania przeprowadzonego zgodnie z normami i jego zawodowym osądem.Wyrażona w opinii ogólna ocena nie stanowi jednak prostego odzwierciedlenia ocen wyników zbadania poszczególnych zagadnień, ale polega na nadaniu przez biegłego rewidenta poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniającej ich wpływ na rzetelność, prawidłowość i jasność całego sprawozdania finansowego.

Opinia o zbadanym sprawozdaniu finansowym może być wyrażona jako opinia bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem (-mi), co jednak nie podważa ogólnej, pozytywnej oceny sprawozdania lub opinia negatywna. Może też nastąpić odmowa wyrażenia opinii.

Opinia powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

  1. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  2. zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
  3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
  4. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia ustawy o rachunkowości i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
W opinii należy również:
  1. poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy,
  2. wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę.

Podstawa prawna:
- art. 65 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- Norma nr 1wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel