Badanie sprawozdania

Praaktyczne zasady

Archiwalny Praktyczne zasady przekazywania dokumentów finansowych za pośrednictwem JPK_ Sprawozdania finansowe

Podczas webinarium pokażemy krok po kroku, jak złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formie struktury JPK_SF. Uwaga! Pierwszy raz podatnicy składający sprawozdania finansowe będą zobligowani do użycia nowego narzędzia w postaci pliku elektronicznego w formule XML.

 

Uczestnicy webinarium zapoznają się z funkcjonowaniem nie tylko e-sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanej formie, lecz  także e- sprawozdania z działalności i e –sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

Odpowiemy na pytanie, kto jest upoważniony w jednostce gospodarczej do podpisywania sprawozdań finansowych za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego w formule e-sprawozdania finansowego i z działalności oprócz członków zarządu, ponieważ także w tym zakresie nastąpiły zmiany.

Podpowiemy, w jaki sposób należy składać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawdź plan webinarium:

  1. Obowiązywanie e-sprawozdań finansowych w formule ustrukturyzowanej – zakres stosowania.
  2. Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS lub U.S.
  3. Narzędzie do generowania i wysyłania sprawozdań finansowych udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
  4. Zasady sporządzenia:

-     wprowadzenia do sprawozdania finansowego forma ustrukturyzowana,

-     bilansu forma ustrukturyzowana,

-     rachunku zysków i strat forma ustrukturyzowana,

-     zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym  forma ustrukturyzowana,

-     rachunek przepływów pieniężnych forma ustrukturyzowana,

-     dodatkowych informacji i objaśnień – forma dowolna,

-     not podatku dochodowego – forma ustrukturyzowana

  1. E- sprawozdanie z działalności.
  2. E-sprawozdanie biegłego rewidenta.
  3. Podpisywanie sprawozdań finansowych za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.
  4. W jakiej formule przekazać uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do U.S.
  5. Składanie sprawozdań do KRS, organów podatkowych – terminy i urząd do którego należy złożyć sprawozdanie finansowe.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager działu księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

wiper-pixel